Project

Low Carbon Dairy: samenwerken aan 50% lagere footprint in zuivelketens

Wageningen University & Research werkt in de vierjarige Publiek-Private Samenwerking (PPS) Low Carbon Dairy aan het verlagen van de carbon footprint van melk met 50% in 2030. Dit doen we samen met de zuivelketens van Unilever met Ben & Jerry’s en CONO Kaasmakers, en Nestlé met Vreugdenhil Dairy Foods. Ook mengvoerbedrijven (Agrifirm, ForFarmers en De Heus) en Duynie (leverancier co-producten), Lely (robots en datasystemen voor melkveebedrijven) en Rabobank doen mee.

Hoe concreet kan de transitie naar een integraal duurzame melkveehouderij en zuivelketen op korte termijn worden gerealiseerd, waarbij een forse verlaging van de broeikasgasemissie per kg melk centraal staat? De PPS wil deze vraag beantwoorden. De basis van dit onderzoeksproject ligt bij twee afzonderlijke keteninitiatieven in de zuivel – Unilever, Ben & Jerry’s en CONO Kaasmakers en Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods. Zij willen beide de broeikasgasemissies per kg melk op de melkveebedrijven in hun keten met 50% terugdringen. De activiteiten in beide ketens vormen de omgeving waarin de analyses worden uitgevoerd en de aanpak en instrumenten worden ontwikkeld, getest, geëvalueerd en verbeterd.

Onderzoeksactiviteiten

  1. Plannen maken voor individuele melkveebedrijven, gericht op forse emissiereductie en werken aan implementatie. Startend met pilotgroepen en geleidelijk uitrollen binnen de ketens. Dit gebeurt binnen de ketens.
  2. Analyseren van de haalbaarheid en consequenties (kosten en baten en trade offs) van 50% emissiereductie.
  3. Het ontwikkelen van breed toepasbare aanpak met bijbehorende instrumenten, waaronder een instrument om voor een individueel bedrijf een passend reductieplan te maken en een ontwerp van een instrument voor de implementatie (o.a. het vastleggen van afspraken en het monitoren van de voortgang).
  4. Verzamelen van lessen rond monitoring en verantwoording binnen ketens en van internationale ervaringen rond emissiereductiemaatregelen en binnen ketens werken aan verduurzaming.
  5. Internationale uitwisseling van kennis en resultaten.

De eerste resultaten worden in het najaar van 2023 verwacht.