Nieuws

KringloopWijzer breder toepasbaar

Gepubliceerd op
15 december 2016

De KringloopWijzer is op een aantal punten verbeterd. Nu is de KringloopWijzer ook te gebruiken door zelfzuivelaars, jongveeopfokbedrijven en melkveebedrijven met meer akkerbouw- of meerdere neventakken. In de KringloopWijzer is nu ook ruimte voor mestscheiding en beheersland.

Een overzicht van de belangrijkste aanpassingen:

Rubriek bedrijf:

 • Type bedrijf: keuze tussen melkvee- of jongveeopfokbedrijf (met vragen over leeftijd van het jongvee bij aan- en afvoer).
 • Vragen over melklevering ten behoeve van zelfzuivelen.
 • Mestscheiding op bedrijf (met vragen over aandeel drijfmest dat gescheiden wordt, drogestofpercentage dunne en dikke fractie).

Rubriek voer: 

 • Grasland gesplitst in beheersgrasland en productiegrasland (dus niet meer eerst als totaal en daarna het aandeel beheersgrasland toevoegen).

Rubriek dier:

 • 4 categorieën aan overige graasdieren (rosékalveren, melkgeiten, vleesgeiten en overige geiten) toegevoegd, 1 categorie aan intensieve veeteelt (witvleeskalveren) toegevoegd.

Rubriek mest: 

 • Meerdere organische mestsoorten: compost, gescheiden fractie dun, gescheiden fractie dik, mineralenconcentraat, spuiwater, digestaat. Deze soorten zijn op dezelfde manier geïmplementeerd als de bestaande soorten. Compost is dus nu ook een complete meststroom geworden.
 • Kunstmeststikstof is gesplitst in drie soorten en de kunstmestvorm toegevoegd. 
 • Vragen over het bouwplan gewijzigd (blijvend grasland, wisselteelt, duurbouwland fase, gescheurd grasland e.d.). 
 • Deelname BEP-pilot aan te vinken. 
 • Toedieningsmethoden organische mest uitgebreid (voor toediening kunstmestvervangers).
 • Toedieningsmethoden ureumkunstmest toegevoegd.

Rapportage: 

 • De gebruiker van de KringloopWijzer kan met een druk op de knop een lijst van signaleringen krijgen. Hiermee kan hij een mogelijk onjuiste invoer opsporen. 
 • De rapportagemogelijkheden zijn uitgebreid; een gebruiker kan een rapport naar eigen keuze opstellen, er zijn 5 mogelijkheden van enkele pagina’s met alleen de berekende kengetallen tot en met een uitgebreide rapportage met invoergegevens, kengetallen, grafieken en signaleringen.