Nieuws

Hagoort worstelt met methaandoelstellingen

Gepubliceerd op
29 april 2022

De gezamenlijke vastgestelde doelstellingen vanuit het Koeien & Kansen project is niet eenvoudig voor melkveehouder Coen Hagoort in Waarder. Vooral de route naar een verdere reductie van de methaanemissie via pensfermentatie ervaart hij als moeilijk binnen zijn bedrijfssituatie.

Het project kent diverse doelstellingen; zoals een totaal ruw eiwit van 155 gram per gevoerde kg droge stof, minimaal 15% reductie op de TAN-emissies (ten opzichte van 2018), minimaal 65% eiwit van eigen land, BES-normen, CO2 en nu ook minimaal 20% reduceren in de methaanemissies via pensfermentatie ten opzichte van 2018.

‘’Tot 2021 waren we goed op weg en werden bovengenoemde doelstellingen nagenoeg allemaal of zelfs ruimschoots behaald’’, zegt Coen. Helaas viel de behaalde reductie van methaan via de pensfermentatie afgelopen jaar tegen. Dit had hij overigens wel verwacht. Maar een realiseerde reductie van ruim 11% stak schril af tegen de behaalde resultaten in 2019 en 2020. In deze jaren realiseerde hij reductie van respectievelijk 14 en 18 procent.

Methaan reduceren via pensfermentatie

Vooralsnog blijkt het in de grasrijke rantsoenen best ingewikkeld om, zonder additieven en vetten, tot een forse reductie te komen. Toch zat hij in 2020 met een reductie van 18% al wel goed in de richting van de projectdoelstelling van 20%.

Zeker op bedrijven met een groot aandeel graskuil in het totale rantsoen van de veestapel is het moeilijk. Aangezien de eigen ruwvoerproductie een steeds belangrijke item is binnen de melkveehouderij zal deze eerder toenemen, wat vaak betekent dat het aandeel snijmais eerder afneemt. Meer graskuil maakt het niet eenvoudiger aangezien de NDF waarden van gras een behoorlijke invloed op de pensfermentatie blijken te hebben.

Een verdere daling in het krachtvoer zal slechts in de situatie van Hagoort een geringe winst opleveren. Ook via de mais is niet veel winst meer te behalen, aangezien deze melkvehouder mais regelmatig in kleine porties aankoopt. ''Hierdoor ben ik afhankelijk van de kwaliteit die aangeleverd wordt'', zegt Coen. "En deze kan nog weleens wisselen''.

Andere kwaliteit ruwvoer winnen

''Moeten we dan een andere kwaliteit ruwvoer (kuilgras) gaan realiseren?'', vraagt Coen Hagoort zich af. Graskuil met een lager NDF lijkt gunstiger voor een lagere methaanemissie, echter geeft dit vaak een hogere voederwaarde en bovenal een hogere eiwitconcentratie. Het laatste is minder gewenst omdat hij dan niet meer kan voldoen aan de gestelde stikstofdoelstellingen.

Is het maaien van lichtere sneden dan een oplossing? Dit jaar zal die waarschijnlijk wel weer lichter zijn dan in 2021. Maar de beginvoorraad ruwvoer bevatte in 2021 nog veel grof gras.

Kortom Coen Hagoort verwacht in 2022 geen spectaculaire winst in de reductie cijfers. ''Maar gaan we wel op zoek naar de uitdaging om ook hiermee weer extra winst te boeken zonder in te boeten op de totale “integrale” bedrijfsvoering'', merkt hij tot slot op.