Project

Gras/klaver beter op voederwaarde geschat

In de biologische veehouderij wordt klaver in grasland gebruikt voor de binding van stikstof. Door het mestbeleid heeft het gebruik van klaver in grasland ook in de gangbare melkveehouderij meer en meer aandacht gekregen.

Witte klaver wordt toegepast in blijvend grasland. Rode klaver, met of zonder gras, wordt als voedergewas meestal gemaaid. Ervaringen uit de biologische veehouderij geven aan dat de voederwaarde van rode klaver waarschijnlijk wordt onderschat met de huidige schattingsmethode. Uitkomsten van voederproeven, uit de jaren negentig, met gras/klaver wijzen in dezelfde richting. Bij melkkoeien werd een hogere melkproductie gezien dan op grond van de berekende voederwaarde werd verwacht.

De voederwaarde van voedermiddelen wordt uitgedrukt in energiewaarde (VEM) en eiwitwaarde (DVE/OEB). Voor een goede berekening van de voederwaarde zijn formules nodig die afgeleid zijn van intensief dieronderzoek. Voor klaver zijn de huidige formules voor de berekening van de voederwaarde echter nauwelijks gebaseerd op dieronderzoek. Voor een vergelijkbare betrouwbaarheid als de formules voor gras(kuil) en snijmaïs moeten de formules voor (gras)klaver worden verbeterd. Het onderzoek is er op gericht om een betere schatting van de voederwaarde op de analyse-uitslagen van de boeren te krijgen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zowel witte als rode gras/klavermengsels. Daarvoor wordt gras/klaver van praktijkpercelen in verschillende groeistadia en met verschillende aandelen klaver ingekuild. Wageningen UR Livestock Research gaat samen met het ILVO uit België het dieronderzoek doen met gras/klaver. Het CVB en Blgg zorgen vervolgens voor nieuwe schattingsformules en de implementatie ervan in de praktijk, naar verwachting is dat begin 2009.

Uitvoerende instellingen

Wageningen UR Livestock Research, Productschap Diervoeder (CVB), Blgg en Eenheid Dier van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO – België)

Financiers

Productschap Zuivel, Ministerie van EZ en Productschap Diervoeder

Producten