Nieuws

Aanpak ‘Verborgen Rendement’ waardevol

Gepubliceerd op
25 januari 2016

Het project ‘Verborgen Rendement’ heeft een groeiseizoen lang een aanpak voor een betere ruwvoerproductie getest. In de laatste weken van 2015 kwamen de verschillende onderdelen van het traject pas echt bij elkaar. Toen bleek dat de gevolgde aanpak voor de verschillende praktijkbedrijven waardevolle onderdelen bevatte. Een korte impressie.

De melkveehouders van de vier kernbedrijven zijn het hele groeiseizoen door bezig geweest met extra activiteiten om de grasproductie te verbeteren. Uitgangspunt was de KringloopWijzer van het voorgaande jaar. Basiskennis volgde uit de wintercursus ‘Mijn bodem, de basis’, die nu in de praktijk werd toegepast in een perceelsgerichte aanpak. 

Grashoogtemeten

Wekelijkse trokken de melkveehouders over alle percelen om de grashoogte te meten. Dit was een tijdrovende klus. Maar met een speciale app op de smartphone werd de registratie een stuk eenvoudiger, bleek het leerzaam en gaf het de gewenste informatie. Driekwart van de melkveehouders van de kernbedrijven heeft aangegeven ermee door te willen gaan. 

Hoe goed is je grond?

De uitslagen van bodemanalyses werden in Excel op een rij gezet. De melkveehouders scoorden zelf de productiecapaciteit van de percelen. In gesprek met elkaar bleek het overzicht heel nuttig om de bemesting scherp te krijgen. Bekalken, drainage, bodemleven, het gaat om meer dan de kuubs drijfmest alleen. 

Waarmee zal ik mijn silo vullen?

Bij nogal wat percelen bleek er sprake te zijn van een mogelijk zwaveltekort. Een gift met KAS-zwavel kan dan uitkomst bieden. Echter, andere meststoffen met een nitrificatieremmer kunnen ook interessant zijn. Zaken als het prijskaartje, het aantal silo’s en eenvoud van werken, helpen bij het maken van een keuze. 

Ruwvoer- en bemestingsplan

De gegevens over de grasproductie en de uitgevoerde bemesting werden opgenomen in een digitale graslandgebruikskalender. Het nieuwe aspect hiervan was, dat enkele kolommen waren toegevoegd om de totalen te berekenen. Zo ontstond een overzicht dat veel zinvolle informatie levert. In combinatie met een perceelsoverzicht van de bodemkwaliteit en het productievermogen komt perceelsgerichte bemesting zo steeds dichterbij. 

N-mineralisatie

Als mogelijke basis voor een perceelsgerichte bemesting is de N-mineralisatie in enkele percelen geschat. Aanknopingspunten hiervoor waren resultaten uit het eerdere onderzoek ‘Zorg voor Zand’, aangevuld met kennis over weersinvloeden. De resultaten van deze berekeningen waren als demonstratie zeker aardig. Maar ze bleken nog niet ‘met een druk op de knop’ beschikbaar, en daar zoeken we wel naar. 

Evaluatie en uitrollen

Met enkele aanpassingen is de aanpak uitgerold naar andere melkveehouders uit de regio. Tijdens een bedrijfsbezoek kwamen allerlei aspecten van de bodemkwaliteit en de bemesting aan bod. Ook het gebruik van de uitgebreide digitale graslandgebruikskalender werd toegelicht. Begin 2016 komen we nog een keer bij elkaar om de start van het nieuwe seizoen te bespreken. 

Afronding

Eind december is het project officieel afgerond met de oplevering van de eindrapportage. Uit de verschillende onderdelen van het werk zijn conclusies getrokken en is de aanbeveling gedaan om het verder uitrollen van de aanpak te faciliteren met goede begeleiding, onderlinge uitwisseling van ervaringen en gebruiksvriendelijke apps voor registratie van gegevens in het veld.

Lees meer over de praktijktoetsing van een nieuwe aanpak voor een perceelsgericht ruwvoeder- en bemestingsplan in het rapport: