Project

Lekker Bloeien Gezonde Koeien

In veenweidegebieden vormt bodemdaling door veenoxidatie een probleem met grote economische en ecologische schade, waaronder een hoge CO2 uitstoot. Voor het tegengaan van bodemdaling zijn vormen van vernatting noodzakelijk. Vernatting biedt kansen voor biodiversiteit: o.a. meer kruidenrijkdom, meer insecten, meer weidevogels. Maar vernatting levert ook risicos op voor de melkveehouderij, door de opkomst van parasieten zoals Leverbot en van voor vee schadelijke planten zoals het giftige Lidrus. Deze risico's voor de diergezondheid verlagen de bereidheid van melkveehouders om mee te werken aan vernatting en het aanpassen van beheer ter bevordering van kruidenrijk grasland. Terwijl kruidenrijkdom ook kan bijdragen aan diergezondheid, inclusief de aanpak van leverbot en maagdarmwormen. 

Kruidenrijke graslanden

Transitie naar natuurinclusieve landbouw vraagt een ander management van grondwater, grasland, diergezondheid en onkruidbestrijding. Binnen dit project onderzoeken we hoe goed beheer van kruidenrijke graslanden bijdraagt aan de vermindering van onkruidbestrijding en antiwormmiddelen en het verhogen van de natuurlijke weerstand van de koe. Vernatting van percelen geeft een grotere druk van maagdarmwormen en de parasiet leverbot, die door slakken wordt overgebracht. Gebruik van chemische antiparasitaire middelen geeft risico op resistentie, bedreigt de biodiversiteit van bodemleven en water en is een aanmerkelijke financiële kostenpost voor de veehouders. Gebruik van onkruidbestrijding met chemische middelen wordt door de EU in de komende jaren uitgefaseerd, juist vanwege de negatieve impact op het milieu en de biodiversiteit van bodem en water.

Dit project biedt een unieke kans om met natuurlijke middelen en/of management strategieën de onkruiddruk en de infectiedruk van parasieten te verminderen en zo het milieu te beschermen. Kruidenrijke weides hebben naast een bijdrage aan het herstel van biodiversiteit voordelen voor diergezondheid in de melkveehouderij. Verbreding van het dieet is goed voor de gezondheid en de weerbaarheid. Vernatting van percelen heeft echter als risico dat vochtminnende toxische planten zoals Lidrus oprukken en leiden tot gezondheidsklachten wanneer ze in kuil of hooi worden gevoerd.

Natuurvriendelijke methodes en middelen

Natuurlijke methodes en middelen om toxische planten te beheersen en parasieten te onderdrukken is een belangrijk onderdeel van dit project en voorziet in een grote behoefte van de veehouders en de waterschappen. We gaan onderzoeken welke kruiden binnen een gevarieerd rantsoen leiden tot een betere weerstand tegen parasieten. En welke natuurvriendelijke methoden er geschikt zijn voor het beheersen van schadelijke planten in kruidenrijke graslanden. Een melkveehouderijsysteem met hogere grondwaterstanden en
meer kruiden vereist innovatieve kennis van graslandbeheer, diervoeding en diergezondheid.

In dit project biedt de combinatie van vraaggestuurd praktijkonderzoek met boeren en wetenschappelijke onderbouwing van de waarde van kruiden voor diergezondheid en weerstand tegen parasitaire infecties een essentiële bijdragen aan het verlagen van de drempel voor melkveehouders om vernatting toe te laten en meer natuurinclusief te werken.

Publicaties