Nieuws

Inkomen op Koeien & Kansen-bedrijven lag in 2019 weer boven het gemiddelde

Gepubliceerd op
21 december 2020

Het jaar 2019 was economisch gezien een redelijk goed jaar voor de Nederlandse melkveehouderij. De resultaten waren iets beter dan 2018, maar minder dan 2017. Het gemiddelde inkomen van de Koeien & Kansen-bedrijven was in 2019 hoger dan het gemiddelde inkomen op de melkveebedrijven in Nederland. Het saldo was €0,63 per 100 kg melk hoger en het inkomen uit het bedrijf lag 2,16 euro per 100 kg melk hoger.

Op basis van cijfers uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research blijkt dat de Koeien & Kansen-bedrijven gemiddeld groter en intensiever dan het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf. De gemiddelde melkleverantie is met bijna 1,3 miljoen kilo ongeveer 4 ton hoger dan het gemiddelde in Nederland. De intensiteit is met bijna 22.000 kilogram melk per hectare voedergewas bijna 5.500 kg hoger dan op het gemiddelde Nederlandse bedrijf. De gemiddelde omvang en intensiteit op deze bedrijven zijn al drie jaar redelijk stabiel, zowel op het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf, als op het gemiddelde Koeien & Kansen-bedrijf.

Ondanks hogere intensiteit, hoger saldo

Bij de analyse van de boekhoudingen viel op dat de Koeien & Kansen-bedrijven zowel lagere variabele (-0,80 euro per 100 kg melk) als lagere vaste kosten hebben (-1,12 euro per 100 kg melk). Binnen de variabele kosten liggen de voerkosten met 11,79 euro per 100 kg melk net iets onder het Nederlands gemiddelde (-0,09 euro). Een goede prestatie, aangezien bedrijven met een hogere intensiteit vaak meer voer moeten aankopen. Dat was gemiddeld dus niet zo op de Koeien & Kansen-bedrijven. Daarnaast zijn ook de kosten voor diergezondheid, veeverbetering & KI, meststoffen en gewasbescherming gemiddeld lager (-0.43 euro per 100 kg melk).

Bij de vaste kosten scoren deze ondernemers ook beter op de meeste kostenposten, zoals machines en werktuigen, grond en gebouwen en betaalde arbeid. De loonwerkkosten zijn wel iets hoger. Ook betalen de Koeien & Kansen-ondernemers meer rente door de aanwezigheid van meer vreemd vermogen, niet alleen op bedrijfsniveau maar ook per kg melk.

Hoger inkomen uit het bedrijf

De opbrengsten uit de rundveehouderij op de Koeien & Kansen-bedrijven weken niet veel af van het Nederlands gemiddelde. Ze lagen 0,16 euro per 100 kg melk lager. Daarentegen hadden de Koeien & Kansen-bedrijven hogere overige opbrengsten (+0,87 euro). Samen met de lagere variabele kosten en de lagere vaste kosten was het inkomen uit het bedrijf in totaal uiteindelijk 2,16 euro per 100 kg melk hoger dan het Nederlands gemiddelde in 2019.

Door het verschil in bedrijfsomvang is het verschil op bedrijfsniveau tussen de Koeien & Kansen-bedrijven en het Nederlands gemiddelde ook aanzienlijk. Gemiddeld was het inkomen uit het bedrijf ruim 50.000 euro hoger. De variatie tussen de Koeien & Kansen-bedrijven is echter groot, net zoals bij de hele groep Nederlandse melkveebedrijven.

Economie en milieu gaan hand in hand

Het gemiddelde saldo op de Koeien & Kansen bedrijven was €0,63 per 100 kg melk hoger dan het Nederlands gemiddelde. De voerkosten waren ondanks een hogere intensiteit zelfs 0,09 euro per 100 kg melk lager dan het Nederlands gemiddelde. Ook de vee- en de gewaskosten waren lager dan het Nederlands gemiddelde. Wel hadden de Koeien & Kansen-bedrijven hogere kosten voor mestafzet (+0,06 euro). De saldoposten voer, vee en gewas zijn kosten die vaak te maken hebben met milieuthema’s. Bij voeding en bemesting leidt een hogere mineralenefficiëntie tot minder milieubelasting. Een hogere mineralenbenutting is ook economisch gunstig. Hierdoor zijn vaak minder kosten nodig voor voer en gewas. Binnen het project Koeien & Kansen is veel aandacht voor deze thema’s en wordt er zeer specifiek gekeken naar de benutting van stikstof en fosfaat, eiwit van eigen land, het RE-gehalte van het rantsoen, het stikstofbodemoverschot en benutting van meststoffen. Dit gebeurt in het kader van de BES pilot, mede hierdoor zijn deze kosten beperkt gebleven.