Nieuws

Zoektocht naar een bedrijfseigen en perceelspecifieke NLV

Gepubliceerd op
30 juni 2016

Een belangrijk aandachtspunt is het benutten van mineralisatie op het eigen bedrijf. Uit onze veenweidebodem komt in de loop van het seizoen ontzettend veel stikstof vrij. In het netwerk "Waarheen met ammoniak op veen" is gekeken naar het effect van stikstofleverend vermogen NLV op veengronden.

Uit de veenweidebodem komt veel stikstof vrij. Zelfs bij minder kunstmest leidt dit vaak in de loop van het seizoen toe hoge ruw eiwitgehalten in de kuilen met een RE van 200 en meer. Deze hoge eiwitgehalten zijn moeilijk te benutten door de afwezigheid van maïsteelt en relatief extensieve bedrijven. Deze bedrijven kopen weinig voer aan, waarmee je eiwit kunt corrigeren. Dit leidt tot lagere N benutting op koeniveau wat een hogere ammoniak uitstoot tot gevolg heeft.

Goede opbrengsten met passend RE in kuil

De deelnemers aan het praktijknetwerk willen graag goede opbrengsten realiseren van hun percelen. Zij streven naar een goede opbrengst met een passen ruw eiwitgehalte in de kuil. Een belangrijke vraag hierbij is: Hoeveel kunstmest moet ik dan geven en wanneer moet ik stoppen met het strooien van kunstmest? Dit moment wordt bepaald door de actuele mineralisatie en daarmee de stikstof beschikbaarheid in de bodem.

Bemesten in tweede deel van seizoen

Grafiek 1: Relatie N-Levering Ntot (Bron: NMI)
Grafiek 1: Relatie N-Levering Ntot (Bron: NMI)
Grafiek 2: Relatie N Levering tot ontwatering (Bron: NMI)
Grafiek 2: Relatie N Levering tot ontwatering (Bron: NMI)

De deelnemers verbaasden zich over het feit dat ondanks totaal verschillend N totaal en ontwatering, alle veenbodems dezelfde NLV (N leverend vermogen) in het bemestingsadvies krijgen. De deelnemers zochten een antwoord op de vraag: Hoeveel moeten we nu bemesten in het tweede deel van het seizoen? Gerard Ros van het Nutri├źnten Management Instituut (NMI) geeft zijn visie op deze vragen. Hij is betrokken bij een aantal bemestingsvraagstukken en bij de opzet vanhet nieuwe NLV.

De oorzaak van een vast NLV voor veengrond ligt onder meer in het feit dat er zwakke verbanden zijn tussen de verschillende parameters en N-levering. Uit tabel 1 blijkt dat er geen verband is aangetoond voor N-totaal in de bodem met mineralisatie.

Ontwatering heeft invloed op veenafbraak

Voor het punt onntwatering is in ieder geval bewezen dat dit invloed heeft op de veenafbraak.

Zo leidt een diepere ontwatering tot meer veenafbraak, waarbij veel N vrijkomt. In grafiek 2 is wel een zwak verband te zien met NLV. Over de jaren heen is er bij een diepe ontwatering meer mineralisatie, maar de spreiding is te groot voor echte verbanden. Daar komt nog bij dat dit de spreiding tussen de jaren is. In het seizoen is de spreiding door weersinvloeden nog veel groter.

Variatie in seizoen en tussen jaren

Grafiek 3: N Mineralisatie op de Marke (Bron: NMI)
Grafiek 3: N Mineralisatie op de Marke (Bron: NMI)

De variatie in het seizoen en tussen de jaren is enorm dat is mooi te zien in grafiek 3. Hier is duidelijk te zien dat de actuele mineralisatie in een maand enorm kan verschillen tussen de jaren. Dus gemiddeld over alle jaren klopt het NLV maar voor de feitelijke stikstof levering op een bepaald moment in het jaar zegt het niets.

Deze variatie en zwakke relaties leiden tot de volgende vraag; wat bepaald dan wel de invloed van de mineralisatie?

Volgens Gerard Ros ontstaat de variatie in N levering door de volgende variabelen:

  • OS gehalte
  • Afbreekbaarheid OS
  • Weer (met name temperatuur, vochtvoorziening, neerslag bepaald ook nog hoeveel er uitspoelt van wat er mineraliseert)
  • Structuur/graszode
  • Bemestingsverleden.
  • Veensoorten + drainage

Een heel aantal van deze variabelen is gemakkelijk vooraf aan een seizoen te bepalen. Het weer is echter een van de belangrijkste variabelen die we niet vooraf kunnen bepalen. Om grip te krijgen op de mineralisatie is het belangrijk te sturen vanuit vocht en temperatuur in de bodem en het te verwachten weer.

Om daarin een stap te zetten hebben een aantal bedrijven van netwerkdeelnemers in samenwerking met het NMI bodemproeven aangelegd met bodemsensoren. Hiermee willen we meer op basis van actuele bodemdata gaan bemesten. I

Rekening houden met het weer

Wel kunt u als veehouder nu al zelf rekening houden met het weer. Met een groot neerslagoverschot zoals de afgelopen dagen spoelt er meer stikstof uit dit betekend bij bemesten. Bij voldoende vochtvoorziening  en hoge temperaturen licht de mineralisatie hoog en hoeft er minder bemest te worden.

Meer informatie

Lees onder twee artikelen die eerder verschijnen zijn over dit onderwerp binnen dit netwerk: