Nieuws

Water als speerpunt binnen project Koeien & Kansen

Gepubliceerd op
27 mei 2016

Het project Koeien & Kansen besteedt al jaren aandacht aan het thema mineralenefficiëntie. Dit gebeurde onder andere in het kader van het verbeteren van de grondwaterkwaliteit. Vanaf 2015 speelt het onderwerp Water een grotere rol binnen het project. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een BedrijfsWaterWijzer. Dit is een handige tool om kansen op het gebied van water en waterbeheer op en rondom het melkveebedrijf in beeld te brengen.

Zowel de overheid als de melkveehouderij hebben belang bij goed waterbeheer. Voor een goede gewasproductie, maar ook als drinkwater en besparing op verliezen van mineralen naar het oppervlakte- en grondwater.

Water en nutriënten belangrijk binnen bedrijfsvoering

Water is in verschillende opzichten belangrijk voor de melkveehouderij. Zo moet er voldoende drinkwater van goede kwaliteit zijn voor het vee. Daarnaast is er water nodig voor een onbelemmerde gewasgroei. Teveel water geeft overlast bij het uitvoeren van de werkzaamheden op het land en leidt tot een verlies aan gewasopbrengsten. Te weinig water leidt tot minder gewasgroei. De melkveehouderijsector heeft direct belang bij de beschikbaarheid van voldoende water en bovendien een direct belang bij schoon grond- en oppervlakte water. Want verliezen van nutriënten als stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater, betekent minder stikstof en fosfaat beschikbaar voor het gewas. Deze verliezen dragen daardoor bij aan een hoger overschot in plaats van een hogere gewasopbrengst, met een lager bedrijfseconomische resultaat als gevolg.   

Water belangrijk voor maatschappelijke doelen

Met het oog op de toekomst is het voor de melkveehouders belangrijk om zich bewust te zijn van maatschappelijke doelen, die anders waar nodig door de overheid door aanscherping van wetgeving geborgd worden. Bovendien hechten consumenten ook meer waarde aan ‘verantwoord’ of ‘duurzaam’ geproduceerde producten, waarvoor eisen gesteld worden via de zuivelketen. Daarom is het belangrijk voor de veehouderijsector om op korte en lange termijn aan de eisen van deze ketenpartijen te voldoen en zo voldoende waardering vanuit de samenleving te behouden. Voor ondernemers in de melkveehouderijsector is het daarom goed om mee te werken aan:

  • De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze regeling is gericht op voldoende en ecologisch gezond grond- en oppervlaktewater, alsmede voorkomen van wateroverlast.
  • Het verhogen van het waterbergend vermogen op melkveebedrijven om wateroverlast in Nederland te voorkomen.
  • Een efficiënter watergebruik, zoals zuinig beregenen, om verdroging van de natuur en een tekort aan drinkwater te voorkomen.

BedrijfsWaterWijzer

Met de KringloopWijzer brengt de veehouder nu de nutriëntenkringloop voor N en P op zijn bedrijf in beeld. Daarmee zijn de verliezen van N en P naar de omgeving zichtbaar voor de veehouder. Het project Koeien & Kansen is bezig met het ontwikkelen van een BedrijfsWaterWijzer. Hiermee wordt de waterprestatie op de onderdelen erf, droogte, wateroverlast, uitspoeling naar het grondwater, afspoeling naar oppervlakte water, kwaliteit drinkwater voor vee en slootbeheer zichtbaar en kunnen de noodzakelijke verbeteringen in kaart gebracht worden. Door deze benadering krijgen melkveehouders en waterambtenaren inzicht in het functioneren van het bedrijf met betrekking tot water en de (on)mogelijkheden om waterdoelen te halen. Dit biedt aanknopingspunten voor kosteneffectieve maatregelen en verbetering van bedrijfstechnische en – economische prestaties.

Compensatie voor bovenmatige inspanning water

Het streven is dat een melkveehouder voor bovenwettelijke maatschappelijke inspanningen ten aanzien van water beloond wordt. Dit kan in de vorm van geld (lagere lasten), maar ook in de vorm van minder stringente wettelijke verplichtingen of verruiming van vergunningen. In Noord Brabant (Waterschap Aa en Maas) geldt nu bijvoorbeeld al een verruiming van de beregeningsvergunning op voorwaarde van een goedgekeurd bedrijfswaterplan.