Nieuws

"Veel geleerd in Amazing Grazing 1.0"

Gepubliceerd op
4 januari 2016

Het project Amazing Grazing 1.0 is op 10 december 2015 afgesloten met de betrokken melkveehouders en onderzoekers. Projectleider Paul Galama heeft een overzicht gegeven van hetgeen we gedaan hebben. De melkveehouders hebben een ballon opgelaten met een boodschap. Het vervolg Amazing Grazing 2.0 vanaf 2016 is minder ‘amazing’ en meer gericht op korte termijn impact.

Wat is er gebeurd en geleerd?

Lessen uit het buitenland

Ondernemer Chris Falconer met bedrijven in Engeland en Nieuw Zeeland heeft ons geïnspireerd met zijn statement "If you don’t measure it you can not manage it". Ook heeft hij les gegeven over de optimale inschaar- en uitschaarhoogte. Adviseur John Owen uit Wales heeft ons op het idee gebracht van on / off grazing. Dat wil zeggen beweiden en bijvoeding niet afwisselen binnen een dag, maar tussen weken. Dit idee is uitgevoerd op KTC Zegveld, waarbij koeien dag en nacht buiten grazen totdat gras op is, dan de hele dag binnen tot er weer genoeg gras staat. Paul Galama en journalist Alice Booij zijn naar de open dagen bij Moorepark in Ierland geweest en hebben inspiratie opgedaan over de groeiambities van de melkveehouderij en graslandmanagement.

Van Amazing questions naar 5 deelprojecten

In 2012 is met een groep van 30 Amazing Grazing melkveehouders gestart met een discussie over trends in de melkveehouderij en welke vragen dit oproept om knelpunten bij beweiding in de toekomst op te lossen. De hoofdvragen gingen over het verhogen van grasopbrengst en grasopname bij beweiden, compleet rantsoen "op stam" voeren in de wei, arbeid besparen en inspelen op het weer. Vele ideeën zijn verzameld en als innovatieballon op de website www.amazinggrazing.eu gezet. Goede ideeën zijn verder opgeblazen en hebben betrekking op de 5 deelprojecten:

1. Management by measurement

Marcia Stienezen heeft groep melkveehouders begeleid rond het meten van grashoogtes, de feedwedge en farm walks met steun van Bert Philipsen. Melkveehouders hebben perspectiefvolle ideeën toegelicht, zoals Jolle de Haan die het eindplaatje van "dash board beweiden" schetst, waarin veel data via sensoren verzameld worden en je de resultaten met de tablet in de hand tijdens de farmwalk in het land kunt bekijken.

2. Bedrijfsystemen

Paul Galama heeft groepen begeleid rond jaarrond beweiden, afkalfpatroon en weiden met een melkrobot. Studenten hebben toppers en floppers geïnventariseerd, zoals de topper: koeien uit de wei naar de melkrobot lokken via water. Ook zijn economische cijfers van vier Amazing Grazing bedrijven op een rij gezet met daarnaast een analyse van 800 bedrijven met cijfers uit de Kringloopwijzer van 2013. Beweidingsexperimenten zijn uitgevoerd op Dairy Campus rond dagelijks omweiden, stripgrazen en standweiden. Er is een toekomstschets gemaakt van een zelfsturend weidebedrijf met sensoren die data verzamelen, tools die de bijvoeding en het grasaanbod sturen en draadloze afrastering.

3. Autobordercollie (Virtual fence)

Draadloos weiden wordt nu de 'grass guide' genoemd. Experimenten zijn uitgevoerd met een virtuele afrastering. Met geluid en trillingen worden koeien in de graaszone gehouden. Het is nog niet praktijkrijp, maar volgens onderzoeker Pieter Hogewerf zeker kansrijk.

4. De waarheid van de koe

Tijdens het beweidingsonderzoek op Dairy Campus is ook het gedrag van koeien onderzocht door Kees van Reenen. Gedragtesten zijn gedaan om het karakter van koeien vast te stellen. Koeien hadden een sensor in het oor, een smarttag om de hals en activiteitenmeters om de poten. Deze sensoren geven interessante informatie over graasgedrag en grasopname.

5. Mestflatten

Op Kennistransfer Centrum Zegveld zijn proeven met mestflatten gedaan onder begeleiding van Bert Philipsen en Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut (LBI). Niet eten rondom mestflatten heeft te maken met geur, niet met smaak. Slepen van mestflatten bij beweiden: niet doen. Afbraak van mestflatten duurt gemiddeld 6 weken, maar wordt ook beinvloed door de natheid van mest.

Welke boodschappen?

Er zijn ballonnen met een boodschap opgelaten over: doorgaan met kennis ontwikkelen over beweidingssystemen, waarin aandacht voor inschaar- en uitschaarhoogtes, bijvoeding, bemesting, automatiseren van stripgrazen en grasopname. En er is behoefte aan kennis verankeren in managamenttools. Ook is er behoefte de cijfers van het eigen bedrijf te toetsen aan anderen (benchmarking). De boodschap naar de overheid en onderzoek is om de voordelen van weidegang niet om zeep te helpen door regels rond de mestwet, P-efficiëntie, BEP en dergelijke. De kennis over weidegang moet toepasbaar gemaakt worden, met specifieke aandacht voor adviseurs in de voersector en grote melkveehouders.

Lees ook het bericht op de site van Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen