Nieuws

Tien aandachtspunten ter verbetering mineralenbenutting

Gepubliceerd op
12 februari 2015

De deelnemers aan het praktijknetwerk 'Wijzer met Kringloop' hebben een 10-puntenlijst gemaakt voor verbetering van de mineralenbenutting in de bodem en bij de teelt. Op deze onderdelen is de spreiding tussen de bedrijven in resultaten van de kringloopwijzer het grootst. Hier liggen dus nog kansen voor verbetering.

De deelnemers aan het praktijknetwerk hebben niet alleen de lijst met 10 punten opgesteld, maar ze hebben het  afgelopen seizoen ook gericht aan een aantal punten gewerkt. De ervaringen hebben ze inmiddels uitgewisseld en hiermee gaan ze de KringloopWijzer 2014 evalueren.

Hierbij de lijst met de 10 mogelijke verbeterpunten: 

  1. perceelsspecifiek bemesten met dierlijke mest en kunstmest  
  2. eigen dierlijke mest bemonsteren
  3. grondmonsters beter benutten:  pH bepaling,  stikstoflevering, fosfaat , kali en zwavel toestand
  4. verdichtingen in de bodem opheffen en verdichting voorkomen (ontwatering/structuur)
  5. organische stof op peil brengen /houden  op maïsland
  6. keuze gewas – perceel  (bouwplan)  
  7. benutting gras verbeteren bij beweiding  
  8. rassen keuze gras en maïs: afhankelijk van bodem, ontwatering, oogsttijdstip
  9. toepassing van precisiebemesting, rijenbemesting bij maïs (met GPS)
  10. uitvoering grondbewerking: kerende en niet-kerende grondbewerking.