Nieuws

Snelle afrijping maïs biedt kans op bodemherstel

Gepubliceerd op
15 september 2016

Door het warme en zonnige weer rijpt de maïs snel af. De sapstroom is door de snelle afrijping in combinatie met droogte snel gestopt, waardoor het gewas eerder verdroogt en niet netjes af rijpt. Of dat gunstig is voor de voederwaarde van de maïs is nog maar de vraag. Deze situatie biedt wel kansen op het uitvoeren van bodemherstel. En dat is op veel percelen zeker nodig.

Net als in 2010 heeft het weer in 2016 de bodemconditie op veel percelen ontmaskerd. De maïs, vooral in het zuiden van het land, staat er op veel plekken matig tot slecht bij. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan de overvloedige regenval en hagelbuien in het groeiseizoen. Op veel percelen zijn ook de effecten van bodemverdichting duidelijk waar te nemen. Zij zijn veroorzaakt door ontijdige bewerking of de inzet van te zware machines op een te natte ondergrond. Niet elk perceel en niet elke plek in het perceel is daar even gevoelig voor. Een deel van dit probleem zit in het feit dat de gebruikte machines en tijdstippen van bewerking vaak uniform zijn, terwijl de bodemconditie vaak varieert in een perceel.

Sleutelwoorden bij bodemherstel 

Het niet oplossen van probleemplekken in een perceel laten altijd sporen na in latere jaren. Het herstellen van de bodem op percelen is noodzakelijk. Doordat de maïs dit jaar snel af rijpt, is de kans groot om onder gunstige weersomstandigheden herstelwerkzaamheden uit te voeren. De sleutelwoorden hierbij zijn achtereenvolgens:

  1. tijdig oogsten
  2. lostrekken van de bodem bij droogte
  3. bekalken
  4. tijdig inzaaien van een vanggewas.  

Tijdig oogsten en lostrekken

Op tijd oogsten betekent dat de mais bij droog weer en vanaf een draagkrachtige bodem geoogst kan worden. Natuurlijk moet het gewas wel rijp zijn en niet te nat. Een te laag droge stofgehalte en onrijpe maïs veroorzaakt perssappen in de kuil. Bovendien kent onrijpe maïs een laag zetmeelgehalte. Dat is nadelig. Toch is het vaak wenselijk om op ernstig verdichte percelen tijdig de maïs tijdig te oogsten. Hierdoor is er meer tijd om bij gunstig weer de toplaag los te trekken. Dit heeft op deze percelen duidelijk de voorkeur boven het uitstellen van de bodembewerking tot het volgende voorjaar. 

Bekalken

De pH heeft veel invloed op de bodemstructuur. De pH moet eigenlijk minimaal 5 bedragen. Als dit niet op orde is, kan dit door bekalking na de oogst van de maïs nog hersteld worden. Of pas een standaard jaarlijkse bekaling toe van 1 ton kalk per hectare.

Vanggewas of groenbemester

Een goed vanggewas is gunstig voor de bodemstructuur. Na achtereenvolgens de maïsoogst, de bodembewerking en het bekalken, zaai het vanggewas zo snel mogelijk in. Door op tijd het vanggewas te zaaien heeft het gewas meer tijd om zich te ontwikkelen. Dit leidt tot een massaler gewas in het voorjaar ondergeploegd kan worden.