Project

Rode klaver 2.0 - Kansen voor nieuwe rassen in maaiweides

Klaver bindt -zoals bekend- in samenwerking met de rhizobiumbacterië, stikstof uit de lucht.

PZ project rode klaver

Deze stikstof komt gratis beschikbaar voor het gras. Door de regelgeving rond het gebruik van organische en anorganische meststoffen is er veel interesse voor klaver en is het klavergebruik sterk toegenomen.

Toelichting

Met de huidige rassen is rode klaver eigenlijk het Italiaans raaigras onder de klavers, terwijl witte klaver meer vergeleken kan worden met Engels raaigras. In tegenstelling tot witte klaver komt rode klaver in het voorjaar sneller op gang. Rode klaver kan echter niet goed tegen beweiding en is daarmee alleen geschikt voor maaien. Onder maaiomstandigheden is rode klaver echter zeer productief en kan zonder aanvullende N-bemesting dezelfde of hogere opbrengsten halen dan gras bemest volgens de gebruiksnormen.

Maaiweides worden toenemend belangrijk op melkveebedrijven. Zoals gezegd is een mengsel van rode klaver met gras zeer productief en ligt hier een groot potentieel met name ook door de verschuiving naar maaiweides. Probleem van rode klaver is echter de persistentie. Met de huidige rode klaverrassen gaat een mengsel twee tot drie jaar mee, waarna vruchtwisseling met snijmais kan worden toegepast. Deze lage persistentie van de beschikbare rassen in Nederland gaat terug op de historie toen de veredeling van rode klaver vooral gericht was op een bijdrage in een akkerbouwrotatie. Rassen moesten daarvoor liefst twee jaar heel productief zijn, maar juist niet persistent. In Nederland zijn rode klaverrassen eigenlijk nooit getest op een veehouderijomgeving waar een mengsel van rode klaver en gras eigenlijk minimaal vier jaar mee zou moeten gaan. In Duitsland en Zwitserland wordt wél een onderscheid gemaakt in rassen voor een akkerbouwomgeving (‘Ackerklee’ rassen) en voor een veehouderijomgeving (‘Mattenklee’ rassen).

Veehouders geven aan behoefte te hebben aan objectieve meerjarentoetsing van nieuwe ´Mattenklee´ rassen onder praktijkomstandigheden. In dit project worden 8 rode klaverrassen getest op persistentie, stevigheid, verhouting en voederwaarde.


Nieuws

Producten

    Uitvoerende instelling

    Louis Bolk Instituut

    Financiers

    Productschap Zuivel (ZuivelNL per 2015) en Stuurgroep LIB