Nieuws

Pioniers gezocht voor ‘jaarrond’ beweiden

Gepubliceerd op
6 juni 2014

Het project Amazing Grazing is op zoek naar ondernemers die willen experimenteren met 'jaarrond' weiden. Meld u aan als u een ondernemer bent die al veel beweiding toepast of juist de intentie heeft om hier mee aan de slag te gaan.

Zouden we het weideseizoen kunnen verlengen? Langer doorgaan met weiden in het najaar of eerder starten in het voorjaar? Dat is een uitdaging die een aantal Amazing Grazing melkveehouders voor ogen heeft. Hoe zou dat kunnen en wie wil hiermee experimenteren of experimenteert er al mee? Het gaat erom de draagkracht van de grond in het najaar en in het voorjaar te verbeteren en om het gras of een ander gewas optimaal te benutten. 

Graag willen we binnen het project Amazing Grazing in een netwerk ervaringen uitwisselen tussen ondernemers die hiermee (willen) experimenteren. Wie heeft ervaringen met onderstaande werkwijze(n) en wil dat met collega’s en met het project delen?:

Vroeg starten met beweiden

In het voorjaar eerder starten met weiden op een wintergraan, snijrogge of groenbemester. Dat betekent in het najaar deze gewassen inzaaien en in het voorjaar de keuze maken welk gewas erna komt: gras of maïs of een ander gewas.

  • Gras langer de winter in laten gaan om in het voorjaar eerder te starten met beweiding.
  • Gras korter de winter in laten gaan door langer door te gaan met beweiding.
  • Verminderen van weideresten en beter benutten van de grasgroei door zomerstalvoeren in de wei. Telkens korte stroken maaien langs een verplaatsbare draad of een brede strook maaien en een wiers vormen achter het draad of …
  • Weiden van andere gewassen dan gras, bijvoorbeeld luzerne of stoppelknollen.
  • Weiden op andere grasrassen.
  • Ander beweidingssysteem; grashoogte bij in- en uitscharen (kort of lang), hoeveel gras op welke manier aanbieden.
  • Draagkracht verbeteren door slimmer draineren.

Meer informatie

In dit rapport kunt u meer suggesties vinden over verlengen van het weideseizoen.

Aanmelden

Als u interesse hebt om aan dit netwerk mee te doen en/of uw ervaringen met collega’s en ons te delen, kunt u zich melden bij Paul Galama, paul.galama@wur.nl (0320-293416). U kunt een e-mail sturen en graag tevens aangeven waarmee u al ervaring heeft of ervaring wilt opdoen.