Nieuws

Optimaliseren van bemesting betekent meer ruwvoer

Gepubliceerd op
9 februari 2016

Meer ruwvoer van eigen land. Dat is een uitdaging van de melkveehouderij. Sinds 2013 zoekt Koeien & Kansen naar mogelijkheden om de ruwvoerproductie te verhogen. Een optimale bemesting is daarbij belangrijk. Daarvoor heeft Koeien & Kansen de PerceelVerdeler ontwikkeld. Een programma dat perceelsgericht een advies geeft voor de bemesting van N,P en K.

De bemesting van stikstof en fosfaat is begrensd door gebruiksnormen. Elk bedrijf heeft daardoor een bepaalde hoeveelheid beschikbare mest, een budget. Voor een optimale gewasopbrengst is het noodzakelijk om dit mestbudget zo goed mogelijk te verdelen over de percelen. Daarnaast is het aan te bevelen andere meststoffen (o.a. kalium) naar behoefte toe te dienen.

PerceelVerdeler levert perceelgericht advies

De PerceelVerdeler ondersteunt veehouders bij de verdeling van de beschikbare mest over gras en mais, rekening houdend met verschillen tussen percelen. De tool:

  • verdeelt N, P en K uit organische mest en kunstmest;
  • berekent voor elk gras- en ma├»sperceel een jaargift en voor elk grasperceel ook de gift in de eerste snede;
  • brengt de voorraad organische mest in beeld in het bemestingsseizoen;
  • produceert een werklijst voor de uitvoering van de bemesting.

De PerceelVerdeler houdt rekening met de volgende perceels-eigenschappen:

  • Opbrengstcapaciteit
  • Gewashistorie (wisselbouw)
  • Beweiding
  • Graslandgebruik (maaien/weiden)
  • Bodemvruchtbaarheid (NLV, fosfaattoestand, Kali-toestand)

De percelen worden zoveel mogelijk bemest naar behoefte aan stikstof en fosfaat, rekening houdend met bovenstaande verschillen tussen percelen. Bij de verdeling van organische mest over de percelen is fosfaat leidend, gevolgd door stikstof (bijsturen met kunstmest). Als eerste worden de maïspercelen bemest volgens de geldende bemestingsadviezen. De overgebleven stikstof en fosfaat worden hierna optimaal verdeeld over de graslandpercelen.

Koeien & Kansen-bedrijven testen PerceelVerdeler

Op dit moment gaan de Koeien & Kansen bedrijven experimenteren met de PerceelVerdeler. Na de eerste snede zullen de eerste ervaringen met het gebruik uitgewisseld worden om daarmee de PerceelVerdeler te verbeteren.