Netwerk

Ontwikkelen van een format voor professioneel bedrijfsoptimalisatieplan

Dit project gaat over het stellen van doelen en het maken van bedrijfsontwikkelingsplannen in de varkenshouderij.

De aanleiding is een onderzoek naar de stagnatie in de bedrijfsresultaatsverbeteringen op de meest vooruitstrevende bedrijven. Het doel van dit project is dat een aantal vleesvarkenshouders in samenwerking met deskundigen op dit terrein een professioneel bedrijfsoptimalisatieplan ontwikkelen en uitvoeren. De gebruikservaringen worden vastgelegd om daarmee een format voor een professioneel bedrijfsoptimalsatieplan te ontwikkelen, dat ook door andere varkenshouders kan worden gebruikt. Dit geldt zowel voor zeugenbedrijven als vleesvarkensbedrijven.

Aanpak

We beginnen met het opstellen van concept-format van een professioneel bedrijfsontwikkelings­plan door een aantal deskundigen.

Hierin worden opgenomen:

  • doelstelling SMART formuleren (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden)
  • plan van aanpak, inclusief meetprotocol en evaluatiemomenten
  • toetsen plan van aanpak (t.a.v. te verrichten inspanningen, theoretische haalbaarheid, economische haalbaarheid)
  • uitvoeren van een nulmeting conform meetprotocol
  • plan van aanpak uitvoeren
  • evalueren en bijstellen plan van aanpak
  • eindresultaat

Daarna gaat elke ondernemer (in samenwerking met zijn personeel, dierenarts en voorlichters) een bedrijfsoptimalisatieplan voor 2010 opstellen. Dit kan gericht zijn op verbeteren van diergezondheid, technische kengetallen, arbeidsefficiency of arbeidsomstandigheden. Dit plan presenteren de netwerkdeelnemers in een gezamenlijke bijeenkomst aan elkaar en de deskundigen. Dit levert mogelijk nog een aantal verbeterpunten op. Nadat de plannen definitief zijn, starten de deelnemers met de uitvoering. Tijdens de uitvoering worden ervaringen met elkaar uitgewisseld. De verwerking hiervan resulteert uiteindelijk in een format bedrijfsontwikkelingsplan.

Meer informatie over producten en tools