Netwerk

Onderwaterdrainage op veen

Met ons netwerk willen we praktijkervaring opdoen met onderwaterdrainage op enkele van onze percelen. We willen de economische haalbaarheid in onze eigen situatie onderzoeken en een praktische vertaalslag maken naar aanleg, onderhoud en rendement van het systeem. Bovendien willen we experimenteren met diverse peilstrategieën in de inlaat- en afwateringsloten.

Ook willen we onderwaterdrainage als oplossing voor de voortdurende bodemdaling grootschalig op de kaart zetten. Verschillen in hoogteligging zorgen er nu namelijk voor dat in veel gebieden met zeer veel en kleine peilvakken gewerkt wordt met als gevolg dat de kosten voor het waterbeheer steeds verder toeneemt en doorbelast worden. We verwachten dat na toepassing van onderwaterdrainage een bredere bandbreedte van slootwaterpeilen mogelijk is zonder grote negatieve gevolgen. Dit biedt ruimte om naar grotere peilvakken te gaan. Kortom, wij willen op een goede, duurzame manier ruwvoer blijven telen, ook bij een hoger slootwaterpeil. En wij denken dat onderwaterdrainage ons daarbij kan helpen

Aanpak

Het project is een uitbouw van de kennis die ontwikkeld is in de wetenschap rondom onderwaterdrainage. De gezamenlijke aanpak van individuele veehouders die allen met onderwaterdrainage aan de slag willen, kan de uitrol van onderwaterdrainage in het veenweidegebied over een "dood punt" heen helpen. Nu is het immers zo dat waterschappen in een aantal gebieden kritisch aankijken tegen het gebruik van onderwaterdrainage. Bovendien is het niet primair een verantwoordelijkheid van de veehouders om bodemdaling tegen te gaan. Echter in gezamenlijkheid de problematiek van bodemdaling aanpakken kan een doorbraak forceren. Doordat er nu op meerdere plaatsen in West Nederland mee geƫxperimenteerd wordt, komen er ook veel meer mensen in aanraking met onderwaterdrainage. De verspreiding van nieuwe kennis krijgt daardoor een impuls (zie ook theorie van de innovatiespiraal).

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de titel van het netwerk.