Nieuws

Nieuwe handreiking BEX gepubliceerd bij RVO

Gepubliceerd op
15 juni 2020

Op de site van RVO is de nieuwste handreiking bedrijfsspecifieke excretie (BEX) gepubliceerd. Hierin zijn weer verschillende aanpassing gedaan voor 2020. De nieuwste bijbehorende software is nu ook te downloaden van de website van WUR via Excretiewijzer.

Het ministerie van LNV en de sector hebben in 2006 in overleg de ‘Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee’ (Handreiking BEX) laten ontwikkelen. De melkveehouder kan BEX gebruiken om af te wijken van de forfaitaire excretienormen van melkvee uit de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Als een melkveehouder met deze handreiking overtuigend kan onderbouwen dat de werkelijke excretie van stikstof en fosfaat op bedrijfsniveau (en niet per dier) afwijkt van de forfaits, dan houden RVO.nl en NVWA daar rekening mee bij de stelsels van gebruiksnormen, mestverwerkingsplicht en verantwoorde groei melkveehouderij. Deze Handreiking kan daarentegen niet worden gebruikt in het kader van het fosfaatrechtenstelsel. De huidige Handreiking is nu weer geactualiseerd en bevat de nieuwste inzichten. De laatste versie met de rekenwijze voor het jaar 2020 is gepubliceerd op de website van RVO. De handreiking BEX staat nu online bij RVO:

De handreiking is ook direct te downloaden van de RVO-siite via deze link:

Belangrijkste aanpassingen

De belangrijkste aanpassingen van 2020 hebben betrekking op de volgende onderdelen:

  • Verruiming voorwaarden voor aandeel forfaitaire fosfaatexcretie melkkoeien. In de vorige versie gold de voorwaarde dat minstens 70% van de forfaitaire fosfaatexcretie melkvee afkomstig moet zijn van melkkoeien. Nu mag een bedrijf ook meedoen als tenminste 50 – 70% van de forfaitaire excretie melkvee afkomstig is van melkkoeien (diercategorie 100) EN de verhouding tussen het gemiddeld aantal aanwezige pinken (diercategorie 102) en het gemiddeld aantal aanwezige kalveren (diercategorie 101) kleiner is dan 1,333.
  • De verteringscoëfficiënten Ruw Eiwit (VCRE) zijn aangepast conform CVB 2019, zie bijlage 3.
  • De correctiefactoren voor RAV-stallen. Enkele zijn toegevoegd en enkele zijn aangepast, zie bijlage 4.
  • In de software zit nu een extra invulmogelijkheid om ook de melkproductie in te vullen die niet wordt geleverd aan de zuivelverwerker.