Nieuws

Niet kerende grondbewerking biedt perspectief

Gepubliceerd op
6 februari 2013

De resultaten van de proefpercelen die aangelegd zijn vanuit het praktijknetwerk Mais in de klei zonder harde kluiten zijn bekend. Het systeem van niet kerende grondbewerking doet qua opbrengst zeker niet onder voor de geploegde percelen. Dit biedt perspectieven voor de toekomst!

De opbrengsttabel laat een grote spreiding in resultaten zien. “We hebben een seizoen achter de rug met veel neerslag. Een goede vlakke ligging en ontwatering van de grond bleken in deze periode van cruciaal belang te zijn “ aldus Arnoud Bink, betrokken adviseur vanuit DLV.

De spreiding en absolute VEM- en DVE waarden komen overeen met de landelijke cijfers. Het zetmeelgehalte neemt toe met een hoger ds-gehalte. Het nadeel hiervan is dat het risico op het ontstaan van broei ook toeneemt. Het praktijknetwerk Mais in de klei zonder harde kluiten richt zich op het optimaliseren van grondbewerkingen met het doel om, ondanks beperkingen in de wetgeving, te komen tot duurzame en betere alternatieven van zaaibedbereiding en mestaanwending op kleigrond. Vanuit die gedachte blijft het aanwenden van mest in het voorjaar over de hoofdgrondbewerking zeer risicovol. Zeker als dit 'vollevelds' gebeurt. Deelnemers van het netwerk hebben sterk het idee dat een goede zaaibedbereiding in combinatie met mestaanwending met behulp van GPS direct beter is voor de bodemstructuur en hiermee indirect beter is voor de bodemvruchtbaarheid. Door met behulp van GPS de mest aan te wenden, en daarna ook met behulp van GPS te zaaien, kan het zaad zo optimaal mogelijk bij de mest gebracht worden. Afgelopen jaar zijn er op kleine schaal proeven gedaan met GPS. Er was duidelijk nog sprake van enkele kinderziektes waar de deelnemers mee te kampen hadden.

Met het oog op de weer verder aangescherpte bemestingsnormen in 2013 is het van steeds groter belang dat de mest optimaal bij het zaad komt. Kennis over de juiste machines en technieken zijn hierbij van belang. Zeker een onderwerp wat het komende jaar binnen dit project verder wordt uitgediept. Het systeem van niet kerende grondbewerking wordt in 2013 zeker voortgezet. Wij kunnen als netwerk leren van ervaringen en resultaten met dit systeem.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Opbrengsten en kwaliteiten per proefveld

Informatie bij netwerkbegeleider Janneke Straver, tel. 06-26518663