Netwerk

Netwerk Varkenstoilet

In de varkenshouderij is het oppervlak waar een varken mest in de huidige situatie erg groot. Dit betekent dat het emitterend oppervlak groot is, wat leidt tot relatief hogere uistoot van ammoniak.

Door het relatief grote mestoppervlak, blijft slechts beperkt ruimte over voor het varken om te rusten, te bewegen en te vreten. Het varken kan hierdoor slechts beperkt in zijn behoeften voorzien, wat niet ten goede komt aan het welzijn van het dier. In de huidige situatie zijn de hokken vaak niet ingedeeld in aparte functiegebieden. Daarnaast wordt de gehele stal geventileerd. Ook dit zorgt ervoor dat het microklimaat vaak niet overeenkomt met de behoeften van het dier.

Om een oplossing te vinden voor bovengenoemde problematiek hebben de ondernemers uit het netwerk Varkenstoilet zich het volgende tot doel gesteld:

Ontwikkelen van een systeem of techniek, het Varkenstoilet, om emissie van ammoniak te reduceren in de vleesvarkensstal, uitgaande van het gegeven dat het varken een zindelijk dier is, zodat mestgedrag gericht gestuurd kan worden. De techniek mag niet kostprijs verhogend werken. Initiatiefnemers van het Varkenstoilet vinden maatschappelijke acceptatie van de varkenshouderij van groot belang. Zij streven er naar dat het initiatief bijdraagt aan een positiever imago van de sector.

Het project "Varkansen" is de basis geweest voor het netwerk Varkenstoilet. Tijdens dit project is een denkrichting, of ontwerpmethode naar voren gekomen, die de ondernemer helpt om zijn stal duurzaam, dat wil zeggen rekening houdend met het dier, het milieu, de burger en met zichzelf, te ontwerpen. Het project Varkansen heeft een drietal ontwerpen opgeleverd, maar geen praktijkrijpe oplossingen. Het netwerk Varkenstoilet is een vervolg op het project Varkansen en gaat zich richten op een hokinrichting, pasklaar voor de praktijk, waarvan het Varkenstoilet onderdeel is.

Aanpak

Om de genoemde doelstelling te behalen zijn de volgende speerpunten benoemd:

 1. Kennis van het natuurlijk gedrag van het varken.
  a. Literatuuronderzoek naar het natuurlijk gedrag.
 2. Ontwerpen Varkenstoilet
  a. Ontwerpen vorm en omvang Varkenstoilet
  b. Zoeken naar de juiste plaatsing van het Varkenstoilet in het hok
  c. Klimaat in het Varkenstoilet
 3. Sturen mestgedrag
  a. Zoeken naar maatregelen om zo te kunnen sturen qua management, dat het varken daadwerkelijk mest op het toilet.
 4. Realisatie en monitoring
  a. Creƫren van ruimten om het Varkenstoilet te realiseren
  b. Bouwen van prototypen in verschillende omstandigheden
  c. Meten van het effect van het Varkenstoilet op emissie
  d. Monitoring functioneren Varkenstoilet
  e. Evalueren en bijstellen gedurende 3 ronden vleesvarkens.
 5. Implementeren en communiceren
  a. Communiceren van ontwikkelingen naar burgers
  b. Intern delen van ervaringen met de ondernemers binnen het netwerk
  c. Delen van ervaringen met de ondernemers van de sector
  d. Samenwerken en delen van kennis met de periferie

Het netwerk heeft bewust een koppeling met onderzoek gemaakt, door de vertegenwoordiging van Varkens Innovatie Centrum Sterksel in het netwerk. Het netwerk gaat actief aan de slag met het ontwikkelen van het toilet, Sterksel gaat aan de slag met onderzoek aan dit toilet. Zo wordt aansluiting gevonden bij de praktijk, en fungeert het netwerk als klankbord. Anderzijds worden de ondernemers in het netwerk versterkt met de kennis en ervaring vanuit het Varkens Innovatie Centrum. Het netwerk heeft een gevarieerde samenstelling van ondernemers, onderzoek en bedrijfsleven.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de titel van het netwerk.