Nieuws

Nat land is een bezoek waard, maar wel te voet

Gepubliceerd op
9 februari 2016


Het is belangrijk om onkruid in maïs tijdig en effectief te bestrijden. Inventariseer de onkruidsoorten en grootte tijdens een Farmwalk door de maïs. Pas middelenkeuze en dosering hierop aan, zodat het grondwater zo min mogelijk wordt belast door het uitspoelen van de middelen.

Tijdens het bezoek is het goed om te letten op de volgende punten:

  • Waar zitten natte plekken?
  • Zijn ze in omvang en ernst toegenomen ten opzichte van vorige jaren?
  • Is sprake van bodemverdichting? Zo ja, op welke diepte?

Deze waarnemingen kunnen sterk bijdragen aan beslissingen over bodembewerking. Op plekken waar het grondwater lang hoog blijft staan is het van belang geduld te hebben met de eerste bodembewerking en het berijden van het perceel.

Rekening houden met (weers)omstandigheden

Onvoldoende infiltratie van water door verdichting van de bodem op ongeveer een halve meter diepte is vaak veroorzaakt door een te hoge bandendruk op momenten dat de grond niet draagkrachtig genoeg is. Maak dan vervolgens afspraken met de loonwerker over het aanpassen van de werkzaamheden om schade zoveel mogelijk te beperken. Oriënteer je ook op de opties om het vanggewas onder te werken. Het is wenselijk om het vanggewas 5 tot 8 weken voor het maïsseizoen onder te werken om de mineralisatie van gewasresten tijdig op gang te brengen. Hierbij moet enerzijds wel rekening gehouden worden met het gewasstadium en anderzijds moet het land wel klaar zijn voor berijden. Probeer bij (grote) plasvorming voor de korte termijn het water van met greppeltjes af te voeren. Hiermee kan bewerkbaarheid van dergelijke plekken aanzienlijk vervroegd worden.

Graslandgebruik en bemesting in kaart brengen

 Een bezoek aan percelen kan ook al inspireren om na te denken over graslandgebruik en bemesting. Op welke percelen verwacht je de hoogste opbrengsten en waar is de verwachting lager? Hoe ga je op die percelen met de bemesting om? Waar ga je beweiden? Waar maaien? Hoe liggen wendakkers erbij? Mogelijk is het verstandig om de mestgift op wendakkers te halveren. Welke percelen zullen sneller opwarmen en welke minder snel? Op percelen die al betrekkelijk snel opwarmen is bemesting in twee keer een goede mogelijkheid. De langzaam opwarmende percelen kunnen dan bij de tweede bemesting meegenomen worden. Dit zijn allemaal onderwerpen waarover een adviseur of loonwerker prima in kan meedenken.

 Een strategische aanpak van de ruwvoerteelt vraagt in februari al een eerste verkenning.