Netwerk

Minder toeren

De aanvragers uit het PNW hebben gronden op afstand van hun bedrijf liggen. De grond die verder van het bedrijf af ligt brengt meer kosten met zich mee door de grotere afstand die steeds moet worden afgelegd naar deze percelen.

Deze kosten worden steeds hoger door stijgende brandstofkosten en afschaffing van rode diesel voor de landbouw. Tevens ervaren zij transport over de weg met de grote werktuigen als steeds gevaarlijker.

Het samenwerkingsverband ervaart dit als een probleem. Om de kosten omlaag te brengen worden diverse adviezen gegeven. Men kan in de gewaskeuzes rekening houden met het aantal werkgangen wat nodig is, zuinig rijden, de loonwerker inhuren voor het bewerken van deze percelen, grond verhuren of grond ruilen. Het is echter niet duidelijk wat de exacte winst van deze maatregelen is en vooral hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Het netwerk wil daarom de verschillende opties met elkaar vergelijken. Deze vergelijking willen we maken door het dieselverbruik te vergelijken. Dit dieselverbruik kan dan later weer uitgedrukt worden in geld. Ook willen we een inschatting maken van extra kosten voor de tijd voor transport. Ingehuurd personeel moet tijdens deze ritten wel doorbetaald worden en kan geen andere opbrengsten binnen halen.

Projectdoelstelling

Het doel van het project moet gericht zijn op het ontwikkelen en verspreiden van kennis en betrekking. De manier waarop dit doel wordt bereikt is kennisontwikkeling door kennisuitwisseling.

Het doel van het netwerk is om het dieselverbruik voor percelen op afstand omlaag te brengen. Om dit doel te behalen wordt het dieselverbruik van de diverse maatregelen die men hiervoor kan nemen met elkaar vergeleken. Dit dieselverbruik wordt uitgedrukt in kosten. Daarnaast wordt gekeken naar bespaarde tijd en voordelen voor verkeersdruk en - veiligheid.

Percelen op afstand zijn al langer een probleem. Vooral voor melkveehouders die voor 5 snedes gras naar een perceel moeten rijden en niet goed kunnen beweiden op deze percelen zijn veldkavels niet erg interessant. In het verleden zijn hier wel modellen voor gemaakt en is hier aan gerekend. Door de schaalvergroting en daarmee de komst van grotere machines zijn deze eerdere modellen echter achterhaald. De managementbeslissingen worden echter wel nog steeds op basis van deze achterhaalde kennis genomen.

Nieuws