Nieuws

Microvergister mogelijk zonder vergunning bouwen

Gepubliceerd op
5 mei 2014

Vanaf 1 juli 2015 mogen microvergisters, wanneer zij volgens de regels zijn gebouwd, zonder vergunning worden gebouwd. Het ontwerp van de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 9766 ‘Veiligheidsaspecten van installaties voor monomestvergisting, mestverwerking en vergistingsgasopwerking op boerderijschaal’ is nu voor commentaar gepubliceerd.

De markt wil de vergunningplicht voor mestvergisting vereenvoudigd hebben. De deelnemers aan netwerk Microvergisters in de praktijk hebben dezelfde wens. De Overheid geeft hier gehoor aan door geen ‘Omgevingsvergunning Milieu’ meer te eisen voor installaties die uitsluitend dierlijke mest vergisten. En die een verwerkingscapaciteit kennen van maximaal 25.000 kuub mest per jaar. Mogelijk zal de vierde tranche wijzigingen van het Activiteitenbesluit en verwijzen naar deze NTA. De wijzigingen treden naar verwachting op 1 juli 2015 in werking.

De ontwerpversie van deze NTA is opgesteld door een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de markt,industrie, leden van het praktijknetwerk en overheden op lokaal en Rijksoverheidniveau.

Commentaarperiode tot 28 mei

Volgens de procedures van NEN (NEderlandse Norm)hoeft een NTA niet te worden gepubliceerd voor een openbare commentaarronde. Toch heeft de werkgroep ervoor gekozen om zoveel mogelijk belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van deze NTA en hier commentaar op te geven. Via www.normontwerpen.nen.nl kunnen geïnteresseerden tot uiterlijk 28 mei 2014 hun commentaar indienen.