Nieuws

Met bodemtemperatuur tijdstip voorjaarbemesting bepalen

Gepubliceerd op
8 april 2019

Voor het gewenste toedieningstijdstip van stikstofkunstmest geldt de temperatuursom als een grove maat. Mogelijk dat de bodemtemperatuur het beter kan in schatten. Onderzoekers van Wageningen Livestock Research concluderen uit de eerste veldproef in 2018 dat rekening houden met bodemtemperatuur niet leidt tot een hogere N-benutting en daarmee droge stofopbrengst.

In het bemestingsadvies wordt aangegeven dat het beste tijdstip voor het bemesten van grasland in het voorjaar ligt tussen een temperatuursom van 180 en 280 graden Celsius. De temperatuursom (T-som) is de som van alle dagtemperaturen vanaf 1 januari die boven de 0 graden Celsius liggen. Deze indicatie ervaart de praktijk als vrij grof. Mogelijk bestaat een sterker verband met de bodemtemperatuur, omdat het vochtgehalte van de bodem de opwarming van de bodem beïnvloedt.

Veldproef

In een experiment op veengrond (KTC Zegveld) is bij twee slootpeilen (20 en 55 cm beneden maaiveld) gekeken naar het effect van het toedienen van stikstofkunstmest bij verschillende bodemtemperaturen op de droge stof- en stikstofopbrengst. Hieruit zou een optimaal toedieningstijdstip kunnen worden afgeleid.

Geen significante verschillen

Tussen het tijdstip van toedienen van de kunstmest en de effectiviteit (uitgedrukt in kg droge stof en kg N per ha) werd geen direct verband gevonden. De verschillen in droge stofopbrengst en stikstofopbrengst tussen de verschillende toedieningstijdstippen waren niet significant. Opvallend was dat de zeer vroege stikstofkunstmestgiften geen lagere opbrengsten gaven.

Herhaling van proef nodig

In de periode waarin de mestgiften zijn gegeven, is relatief weinig neerslag gevallen en bleven de groeicondities min of meer gelijk door een trage temperatuurontwikkeling. De grasgroei kwam hierdoor moeizaam op gang, waardoor uiteindelijk geen verschillen in opbrengst ontstonden. Het is goed mogelijk dat bij een ander neerslagbeeld en een ander temperatuurverloop de resultaten wel uiteen lopen. Een herhaling van de proef is nodig om te zien in hoeverre de resultaten van 2018 zich herhalen