Netwerk

Mestscheiding, kans voor bedding en bemesting

De laatste jaren wordt veel onderzoek gedaan naar innovatieve huisvesting voor melkvee. Ideeën als vrijloopstal, compoststal en de koeientuin zijn volop in uitvoering. Naast onderzoek naar hele andere manieren van huisvesten van melkkoeien kan er ook gekeken worden naar verbetering van de huidige ligboxenstal.

Een erg interessante innovatie is het scheiden van drijfmest van melkkoeien en het toepassen van de droge fractie in de ligboxen. Dit geeft een bedding in de box die op het eigen bedrijf geproduceerd kan worden en daardoor kostenbesparend werkt. Ook lijkt het goed te voldoen, veel melkveehouders in Duitsland en Italië passen een soortgelijke methode toe. Ook in Nederland neemt de belangstelling toe. Het gebruik hiervan in Nederland roept bij veel boeren vragen op over dierwelzijn, diergezondheid, melkkwaliteit en hygiëne. Daarnaast heeft het effect op de mesttoediening en de stikstof- en fosfaatkringloop op het bedrijf. Binnen dit praktijknetwerk gaan we een heel aantal vragen dat leeft beantwoorden en komen we uiteindelijk tot een handleiding voor boeren die willen starten met eigen beddingproductie.

Aanpak

Het praktijknetwerk “Kans mestscheiding voor bedding en bemesting” is enthousiast begonnen met een onderzoek om antwoorden te krijgen op de vragen die er zijn. Alle vier betrokken deelnemers passen mestscheiding toe en gebruiken de dikke fractie in de boxen. Resultaten zijn veelbelovend. Weinig uiergezondheidsproblemen en een laag celgetal. We beginnen met een nulmeting van kengetallen op de bedrijven (bacteriesoorten in bedding, melk). Vervolgens gaan we op een praktische manier de succesfactoren en faalfactoren in beeld brengen om te komen tot de handleiding.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de titel van het netwerk.