Netwerk

Maïstelen met GPS op zand

Doel is het teeltsysteem van maïs op zandgrond met rijenbemesting van dierlijke mest met GPS verder te ontwikkelen.

Het gaat om de ontwikkeling van een praktisch toepasbaar teeltsysteem met bemesten en zaaien in afzonderlijke werkgangen. Door de dierlijke mest evenals de kunstmest in de rij te bemesten willen we komen tot een betere mineralenbenutting en daardoor hogere opbrengst. In de praktijk wordt dit nog maar beperkt toegepast en met wisselende resultaten. De deelnemers willen meer inzicht in de mogelijkheden van hoe om te gaan met de groenbemester, wat is de beste grondbewerking en hoe vindt de onkruidbestrijding plaats.

Aanpak

Allereerst gaat het netwerk de ervaringen met GPS toepassing in maïs inventariseren bij loonwerkers en telers. Daarvoor wil ze de bewerkingen jaar rond inventariseren. De deelnemers en hun loonwerkers gaan met de verkregen inzichten maïs telen waarbij bij bemesten en zaaien gewerkt wordt met GPS toepassing. Op een aantal demo velden willen we de verschillen in mogelijke teeltsystemen laten zien aan belangstellenden. Als praktijknetwerk leveren we een teelthandleiding op voor rijen bemesting met dierlijke mest in de maïsteelt.


Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.