Netwerk

Leverbot bestrijden met loopeenden

Het netwerk zet in op preventie van leverbot door het terugdringen van de populatie zoetwaterslakken door gebruik te maken van het foerageergedrag van koppels loopeenden. Aan het eind van het project is bekend hoeveel eenden, hoeveel dagen op welk oppervlak moeten worden inzet om van een afdoende afname van de leverbotslak te kunnen spreken.

Daarnaast is vastgelegd wat het effect van de eenden inzet is op het aan aanwezige slakken. Er wordt materiaal gemaakt om verspreiding van de ontwikkelde techniek te garanderen en er is een aantal schapenhouders met ervaring met inzet van loopeenden. Er worden honden getraind om het werk met eenden te begeleiden. Zie ook de informatie over ‘leverbot’ op www.schapenpedia.nl


Nieuws

Producten