Netwerk

Kruidenrijk Kuikenland:goed voor koe en weidevogel

Zowel gangbare als biologische (melk)veehouders in het westen en noorden van Nederland weten wat het nut is van percelen met een uitgestelde maaidatum. Percelen waar de jonge weidevogels (kuikens) van met name de grutto goed kunnen opgroeien.

Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit zogenaamde kuikengras ook echt goed is voor de kuikens? Én dat het kuikengras kwalitatief goed is voor het (melk)vee? En hoeveel kuikengras kan het melkvee aan in het rantsoen? Melkveehouders met hart voor weidevogels willen hier graag meer over weten.

Kort samengevat is het doel van het netwerk drieledig:

  1. De productie van kwalitatief goed kuikengras, zowel voor ondernemer als weidevogelkuikens.
  2. Optimale manier van oogsten van het kuikengras.
  3. Een groter aandeel kuikengras kunnen voeren aan melkkoeien (voor een betere penswerking).

Aanpak

Bovenstaande vragen en doelen worden behaald door onderlinge kennisuitwisseling, kennisuitwisseling met voederdeskundigen en weidevogeldeskundigen op bijeenkomsten en veldexcursies.

In 2012 is een landelijke startbijeenkomst waar de ervaringen over productie, oogst en voeren van kuikengras worden besproken en wat voor effect het heeft op de koeien en weidevogels. In de veldexcursie wordt door een weidevogeldeskundige de kwaliteit en samenstelling van het kuikengras bekeken. Wij beoordelen daarna via een vragenlijst onze eigen kuikengraslandpercelen. Tevens worden een aantal kuilen of kuilbalen bemonsterd op voederwaarden. In de herfst worden de voederanalyseresultaten met voederdeskundigen besproken en wordt teruggeblikt op het oogsten van kuikengras en vooruit gekeken naar voerstrategieën met behulp van de Advieswijzer Weidevogels, Grasgroei en Ruwvoer. Ook worden de weidevogelboerderijen van Vogelbescherming bezocht.

In 2013 richten we ons op de rol van bemesting en waterpeil. Tijdens een landelijke bijeenkomst wordt hier kennis over uitgewisseld met inbreng van deskundigen. We gaan ons eigen plan uitwerken voor kwaliteitsverbetering van kuikengraslanden. We nemen deel aan een aantal veldexcursies waar we in discussie gaan met collega’s en deskundigen. Via een brochure en andere media worden de resultaten uitgedragen, ook zal er een informatieve PowerPoint presentatie beschikbaar zijn voor ANV’s.

Nieuws

Producten