Project

KringloopWijzer

De KringloopWijzer brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Uit de kringlopen volgen dan weer kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat, mineralenbenuttingen en ammoniakemissie.

Broeikasgasemissies zullen nog toegevoegd worden. De Excretiewijzer (‘BEX’) is de basis van en geïntegreerd in de KringloopWijzer. Met enkele aanvullende vragen is de mineralenkringloop eenvoudig te maken.

Een kringloop laat zien waar de sterke en zwakke punten in het bedrijf zitten als het gaat om mineralenbenutting. En efficiënt mineralengebruik leidt tot hogere gewasopbrengsten of minder verliezen van mineralen. Hierdoor kan een melkveehouder dus zijn bedrijfsvoering verbeteren en kosten besparen. Bovendien is het ook goed voor het milieu.

Het project ‘KringloopWijzer’ heeft een informatiefilm gemaakt, die in het kort laat zien wat de kringloopwijzer inhoudt.

Direct aan de slag?

De KringloopWijzer kunt u met onderstaande link downloaden. Nadat u het bestand "setup.exe" heeft opgeslagen op uw computer kunt u het programma installeren door dubbel te klikken op het bestand "setup.exe". Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.
Na de installatie kunt u direct aan de slag.

Downloaden

  • KringloopWijzer
  • Een voorbeeld ingevulde kringloopwijzer voor leerdoeleinden (De Marke 2012) Werkwijze: Kopieer en plaats het op de eigen PC/laptop waar ook het KringloopWijzer programma op staat. Open de KringloopWijzer en lees vervolgens het bestand in.
  • Een voorbeeld van de uitvoer van de kringloopwijzer in PDF (De Marke 2012)
  • Handleiding Kringloopwijzer
  • Handleiding: Via uitvoer CRV-Mineraal KrinloopWijzer invullen
kringloopwijzertotaal2.jpg
N-BenuttingInKringloop.jpg

Achtergronden bij het project

Het individuele melkveebedrijf kan verantwoording afleggen over de milieuprestaties als alternatief voor generieke wettelijke regels, analoog aan de systematiek van BEX.

De Nederlandse melkveehouder wil graag vrijheid in bedrijfsontwikkeling en bedrijfsvoering en afgerekend worden op werkelijke milieuprestaties. Het huidige milieubeleid bestaat echter uit een aantal generieke handelingsvoorschriften gebaseerd op veronderstelde gemiddelde prestaties, bijvoorbeeld de benutting van meststoffen. Om in te spelen op de wensen van de veehouder wordt het rekeninstrument 'KringloopWijzer' ontwikkeld. Milieuprestaties kunnen dan vergeleken worden met een 'toegestane norm'.
Beter dan de norm zou extra ontwikkelingsruimte kunnen betekenen. Boven die norm juist niet en mogelijk verplichten tot een 'bijscholingstraject'. Zo'n systeem is vergelijkbaar met de huidige BEX: bij een aangetoonde lagere excretie hoef je minder mest af te voeren dan de forfaitair bepaalde hoeveelheid. Bij een aangetoonde hogere gewasopbrengst past een hogere bemestingsnorm.

Op deze manier wordt het management van de Nederlandse melkveehouderij gestimuleerd om meststoffen en voer beter te benutten en om innovaties die daarbij helpen snel te introduceren ('ze lonen immers').

Het project KringloopWijzer gaat niet alleen over het rekeninstrument 'de KringloopWijzer', maar betreft het hele projectmatige samenspel van alle ketenpartijen om in Nederland te komen tot bedrijfsspecifiek afrekenen op milieuprestaties. Dit loopt van wetenschappelijk accorderen van de rekenwijze, via automatiseren van de datastromen, beoordelen van bedrijfsprestaties door vergelijking met normwaarden, naar borging van een correct gebruik. Het totale project kent de volgende onderdelen:

  1. Rekenprocedures en norm- en referentiewaarden voor kengetallen
  2. Data-voorziening
  3. Controle, verificatie, borging en handhaving
  4. Introductie in de praktijk en de sector op weg helpen naar implementatie
  5. Communicatie

Uitvoerende instellingen

Wageningen UR, EL&I-DR, EL&I-NVWA, CRV, LTO, I&M, EL&I, PPP-Agro Advies, Boerenverstand en Accon-AVM

Financiers

Productschap Zuivel en Ministerie van EL&I


Projectleider(s)