Nieuws

KringloopWijzer verder ontwikkelen tot beleidsinstrument

Gepubliceerd op
16 december 2014

Vanaf 2015 moeten melkveehouders met een fosfaatoverschot de KringloopWijzer invullen. Het doel hiervan is dat er een basis wordt gelegd voor een betere efficiëntie en een lagere milieubelasting. Via de KringloopWijzer is sturing op bedrijfsniveau mogelijk. De KringloopWijzer zorgt niet alleen voor een beter bedrijfsresultaat, maar moet op den duur zich verder ontwikkelen tot een volledig geaccepteerd beleidsinstrument.

Op dit moment is VAA ICT Consultancy bezig met het ontwikkelen van een centrale database. VAA is sinds 1988 werkzaam in de agro-industrie met als kernactiviteit het verzamelen en ontsluiten van gegevens uit verschillende bronnen. In de Centrale Database KringloopWijzer kunnen de invoer en de resultaten van de KringloopWijzer centraal opgeslagen worden. Daarnaast kan een groot deel van de invoergegevens automatisch ingelezen worden. De veehouder kan aan de hand van machtigingen zelf bepalen welke partijen gegevens mogen leveren aan de database. Dit vergroot het gebruiksgemak voor de veehouder en adviseur en zorgt voor betrouwbare resultaten.

Borging KringloopWijzer

De komende tijd richt het project ‘KringloopWijzer’ zich op het verder “Brussel Proof” maken van de KringloopWijzer. Dit gebeurt via rapportages en wetenschappelijk onderbouwingen aan de hand van de verzamelde gegevens. Dus validatie via metingen en publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast denkt het project mee over de borging van de invoer van de KringloopWijzer, samen met de NVWA en vertegenwoordigers van het convenant ‘verbeteren mineralenefficiëntie via de KringloopWijzer’. Op dit moment wordt het rapport: ‘KringloopWijzer, goed geborgd?!’ geactualiseerd, omdat het programma in 2014 is uitgebreid met nieuwe invoer en kengetallen.

Gewenste uitbreiding in het programma

Gedurende de looptijd van het project ontvangt de projectgroep veel bruikbare feedback uit de praktijk. Hieruit blijkt onder meer dat er nog behoefte is aan de volgende uitbreidingen en verbeteringen in het programma:

 • Mestscheiding en mestbewerking opnemen in de KringloopWijzer.
 • Uitbreiding organische (mestbewerkingsproducten) en anorganische mestsoorten.
 • Kwantificeren van dynamiek organische stof  (C en organisch N) bodem, op basis van actuele organische stofgehalte en berekende aanvoer en afbraak.
 • Verfijnen van de methaanemissie, lachgasemissie en emissie van kooldioxide
 • KringloopWijzer geschikt maken voor jongveeopfokbedrijven.
 • Detailleren van de neventakken ‘akkerbouw’ en ‘intensieve veehouderij’.
 • Referentiewaarden voor bedrijven met neventakken ontwikkelen.
 • Verkennen van beheersgrasland als afzonderlijk gewas, naast productiegrasland.
 • Verkennen verbetering van bepaling gewasopbrengst. Mogelijk via metingen van actuele gewasopbrengsten via loonwerkers.
 • Verkennen mogelijkheden energieverbruik op het bedrijf specifieker maken.
 • Verkennen ganzenvraat; kwantificeren van opgenomen gras en geproduceerde mest.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie is contact mogelijk via www.mijnkringloopwijzer.nl