Netwerk

Kookboek Particulier Natuurbeheer (melkveehouderij)

Dit project gaat over het realiseren van de ecologische hoofdstructuur (EHS) middels contracten over natuurbeheer met veehouders.

Het praktijknetwerk wil kennis ontsluiten hoe er van landbouwgras natuurgrasland gemaakt kan worden, zoals die ten grondslag ligt aan diverse beheerspakketten. Het doel van dit netwerk is om een protocol/ gebruikershandleiding (kookboek) te maken voor de belangrijkste landelijk geldende beheerspakketten die binnen de melkveehouderijgebieden kunnen worden afgesloten en die binnen de agrarische bedrijfsvoering van melkveebedrijven kunnen worden uitgevoerd.

Aanpak

In dit netwerk staat de vraag centraal hoe er van landbouwgrond natuurgrasland (botanisch, weidevogel, wintergasten) gemaakt kan worden met gebruikmaking van melkvee. Er is wel ecologische en praktijkkennis, maar die is niet goed ontsloten voor (nieuwe) agrarische ondernemers. Daarom willen we een gebruikershandleiding/ protocol opstellen. Ook kijken we of er nog andere tools te maken zijn die handig zijn voor beginnende agrarische natuurondernemers. Allereerst wordt er een inventarisatie uitgevoerd van kennis, ervaring en andere bronnen die direct met dit onderwerp te maken hebben. Hierbij worden veehouders, maar ook natuurbeheerorganisaties betrokken. Naast de praktische kanten is het ook belangrijk aandacht te besteden aan wet- en regelgeving en eventuele (provinciale) subsidievoorwaarden die van invloed zijn op de bedrijfsinkomsten op de langere termijn (bijvoorbeeld resultaatbeloning). De uitkomsten worden met de betrokken deelnemers bediscussieerd en eventuele kennisleemtes worden dan zichtbaar. Op basis hiervan wordt een eerste versie van de handleiding opgesteld. Deze eerste versie gaan we in het tweede jaar uitproberen op een paar percelen die omgezet moeten worden (in overleg met natuurbeheerorganisaties en/of agrariƫrs zoeken we een paar percelen op). Omdat binnen een jaar de resultaten van het behalen van het natuurdoel niet kunnen worden waargenomen, ligt de focus op toepasbaarheid binnen de agrarische bedrijfsvoering, toepassing van melkvee in het systeem, uit te voeren werkzaamheden, etc. Vervolgens zal aan het eind van het tweede jaar aan de hand van de opgedane ervaringen de gebruikershandleiding verder aangescherpt worden.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>