Netwerk

Keuzes duurzame melkveehouderij

Aanleiding van dit initiatief is dat melkveehouders in de bedrijfsvoering bijna dagelijks te maken hebben met afwegingen aangaande duurzaamheid. Enerzijds door bestaande wet- en regelgeving vanuit de overheid (bijv. ammoniak, mest), anderzijds door wensen/ productie eisen vanuit zuivelcoöperaties en retail (bijv. biodiversiteit, energie, klimaat) en verwachtingen vanuit de samenleving (bijv. landschap, dierenwelzijn, koe in de wei).

Verder kijkt de ondernemer ook naar de haalbaarheid van de maatregelen. Daarbij vindt geen integrale afweging plaats op alle onderdelen waardoor nu investeringen worden gedaan in maatregelen gericht op een enkel duurzaamheidsthema terwijl dit misschien negatief uitpakt op andere duurzaamheidsthema. Bij investeringen moet nu juist de mogelijkheid worden gegrepen om hier op voor uit te lopen. Het doel van dit netwerk is om te identificeren hoe melkveehouders bij kunnen dragen aan integrale duurzaamheid. Processen worden daarbij inzichtelijk gemaakt en de opgedane kennis breed verspreid. Het gaat erom dat er naast brede bewustwording ook concrete handvatten worden geboden. Dit praktijknetwerk gaat aan de slag met het in beeld brengen van de invloed van de huidige bedrijfsvoering op het milieu (mineralen, ammoniak , broeikasgassen, biodiversiteit en economie). De gevolgen van veranderingen in de bedrijfsvoering of investeringen worden doorgerekend. Doel is om met de deelnemers maatregelen te toetsen, deels zijn dit bekende maatregelen maar die nu integraal worden beoordeeld en deels zijn dit nieuwe/ onbekende maatregelen ingebracht door de melkveehouders of netwerkpartijen.

Aanpak

Vijftig melkhouders kunnen deelnemen in het netwerk. Vervolgens is het doel dat veehouders dit ook gaan toepassen en er voorbeelden ontstaan hoe investeringen passen in de footprint/duurzame landbouw. Uiteindelijk moet dit resulteren in een website waarop de opgedane kennis en inzichten van dit netwerk beschikbaar komen, waarop een rekeninstrument staat waarmee een melkveehouder zelf zijn footprint kan bepalen en waarop hij een maatregelenpakket aangeboden krijgt dat past bij zijn vragen, wensen en bedrijfsvoering. Bij elke maatregel wordt inzichtelijk gemaakt of de maatregel een positief of negatief effect heeft op milieu en inkomen. De melkveehouder kan voor zijn eigen situatie een gewijzigde bedrijfsopzet doorrekenen. Bij elke maatregel/investering wordt inzichtelijk gemaakt (waar mogelijk kwantitatief en anders kwalitatief) wat het effect van deze maatregel/investering is op zijn bedrijfsvoering (mbt milieuthema's, toepasbaarheid en economie).

Dit praktijknetwerk is een netwerk dat wordt gesteund door een grote diversiteit aan partijen. Het gaat daarbij om bedrijfsleven (voerleveranciers, banken, melkafnemers, mestvergisterleveranciers e.d), belangenorganisaties maar ook om overheden, met name provincies.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.