Nieuws

Kennisuitwisseling met ander waterschap

Gepubliceerd op
13 maart 2015

Het afgelopen najaar heeft het praktijknetwerk Erfafspoeling haar bevindingen uitgewisseld met het waterschap Brabantse Delta. De discussie, die op een praktijkbedrijf plaatsvond, heeft veel inzicht gegeven in best-practises en hoe de verschillende partijen in het netwerk daar tegenaan kijken.

Het praktijknetwerk bestaat uit dertien veehouders uit de provincie Gelderland. Bij de kennisuitwisselingsbijeenkomst georganiseerd in Brabant met het Waterschap Brabantse Delta waren aanwezig: adviseurs water- en emissiebeheer, rundveeadviseurs en bouwadviseurs. Het bedrijf van een melkveehouder werd tijdens deze uitwisseling bezocht. Deze ondernemer heeft een aantal specifieke maatregelen getroffen om erfafspoeling zoveel mogelijk tegen te gaan.

Maatregelen tegen erfafspoeling

Het erf was voorzien van een asfaltlaag met verschillende afvoergoten en overloopputten waarbij schone en vuile waterwegen werden gescheiden.

Het waterschap heeft een toelichting gegeven op haar beleid. Best-practises ten aanzien van het voorkomen van erfafspoeling zijn uitgewisseld. Het grootste probleem blijkt de communicatie van veehouder richting waterschap en visa versa te zijn. Niet alle handhavingen  worden door de veehouders begrepen. Door adviseurs goed te trainen op het gebied van (innovatieve) oplossingen voor het voorkomen van erfafspoeling en door regelmatig contact tussen adviseur en waterschap kan de ontstane kloof tussen waterschap en  de praktijk via de adviseur overbrugd worden.

Strolagen onder kuil mogelijk effectieve oplossing

Ook zien we door strolagen onder zowel gras- als maiskuilen met minder dan 40 procent drogestof een oplossing ontstaan die eenvoudig en goedkoop is toe te passen. Het netwerk brengt momenteel in beeld welke voederwaardes beschikbaar blijven door opvang van deze perssappen. Naast watervervuiling brengt deze wijze van toevoeging in de kuil de mogelijkheid om veel meer waardevolle voedingsstoffen te behouden.

Aandacht voor subsidiemogelijkheden

Het praktijknetwerk wil aandacht geven aan de mogelijkheden van subsidies ter voorkoming van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderijbedrijf.

Voor subsidie komen voorzieningen in aanmerking ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling en voorzieningen die bestemd zijn voor het tegengaan van verontreinigingen door erfafspoelwater bij  een veehouderij zonder stal(ontwerp) certificaat MDV, door ten minste één van de volgende investeringen:

  1. Een  opvangput zonder overstort voor perssappenbij kuilvoerplaten waarbij geen ongezuiverde lozing op het oppervlaktewater plaatsvindt.
  2. Een overkapping voor voeropslagen.
  3. Compartimentering van het erf, waardoor een volledige scheiding tussen afvalwater en schoon hemelwater wordt bereikt, of
  4. Een veegmachine met opvangbak en een veegbreedte van tenminste 120 cm, voor het bezemschoon maken van het erf

Investering komen in aanmerking voor 27 procent MIA en 75 procent Vamil.