Nieuws

Hogere gewasopbrengsten bij bemesting met digestaat

Gepubliceerd op
24 maart 2016

Na één jaar onderzoek blijkt de ruwvoeropbrengst het hoogst op percelen bemest met digestaat, aangelengd met water. Pure digestaat en aangezuurde digestaat realiseerden ook hogere opbrengsten dan rundveedrijfmest. Dit blijkt uit de tussentijdse uitkomsten van de bemestingsproeven van het praktijknetwerk ‘Microvergisters in de praktijk’.

Op twee proefvelden is de bemestingsproef uitgevoerd, één op de droge zandgronden van KTC De Marke, één op kleigrond bij Den Eelder, familie Van der Schans, in Well. Op beide velden zijn dezelfde bemestingen toegepast. De proefvelden waren als volgt ingericht: een nul-veld, een veld met KAS, veld met rundveedrijfmest van Den Eelder, rundveedrijfmest van De Marke, digestaat uit de Fermtech van De Marke en digestaat uit de Microferm van Den Eelder, verdunde digestaat met water en aangezuurde digestaat uit beide vergisters. De velden met dierlijke mest zijn in snede 1 en 2 aanvullend bemest met KAS en overal is K- en S-kunstmest gegeven.

Stikstof werkingscoëfficiënten in beeld

Met de N-recovery is berekend hoeveel van de N die met dierlijke mest is gegeven geoogst is met het gewas. Door deze N-recovery te vergelijken met de N-recovery van KAS-N kan de N-werking coëfficiënt van de dierlijke mest worden berekend waarbij de werking van KAS-N op 100% wordt gezet.

tabel123.png

Uit figuur 1 blijkt dat de werking van digestaat van De Marke vergelijkbaar is met rundveedrijfmest van De Marke (DM). Gemiddeld heeft deze drijfmest een N-werkingscoëfficiënt van 49 procent. Voor digestaat ligt dit op 53 procent. De werking van digestaat van Den Eelder (DE) ligt beduidend hoger dan rundveedrijfmest van Den Eelder. Hier geldt een gemiddelde N-werkingscoëfficiënt van 68 procent bij het product digestaat. De rundveedrijfmest komt gemiddeld uit op 47 procent. De verschillen in werking zijn voor een groot deel terug te voeren naar het aandeel Nmin van de totale N, hoe hoger dit aandeel hoe hoger de werking. Op beide grondsoorten heeft het toevoegen van water aan het digestaat een positief effect. Het aanzuren van digestaat van De Marke is positief, terwijl het aanzuren van digestaat van Den Eelder weinig effect heeft, waarschijnlijk is er te weinig zwavelzuur toegevoegd aan het digestaat van den Eelder.

figuur.jpg

Nieuwe bemestingsproef voor 2016

In 2016 loopt deze proef door met een aantal aanpassingen. Zo is besloten om geen kunstmest meer te gebruiken naar mest en digestaat. Niet 3 keer 20 kuub, maar 2 keer 30 kuub rundveedrijfmest te geven. De verhouding water / mest was 1:1 en wordt 1:2. Op beide locaties wordt dezelfde proef als in 2015 neergelegd. Alleen wordt het veld uitgebreid met een extra variant, namelijk het bemesten  van drijfmest van een W3 vloer, digestaat W3 en verdunde digestaat met water.  De variant met het zuur wordt het komende jaar achterwege gelaten. Ook zal er dit jaar aandacht zijn voor de ammoniakemissie bij het uitrijden van de mest met de zodenbemester. Er zullen metingen worden gedaan bij het uitrijden van de verschillende producten.

Meer informatie

Voor meer actuele informatie over microvergisting en activiteiten rondom dit thema? Bezoek de website: www.microvergisters.nl.