Netwerk

Het varken als landschapsontwikkelaar

Dit project heeft een drieledig doel. Het netwerk ontwikkelt kennis over het houden van gedomesticeerde varkens in natuurgebieden. Daarnaast verkent het netwerk samenwerkingsmogelijkheden hierover met natuurorganisaties. Tenslotte is het doel van dit project om de genetische variatie in de varkenshouderij te verbreden.

Samen met experts doen we kennis op over regelgeving, voeding en gezondheid van varkens die onder natuurlijke omstandigheden worden gehouden. We kijken ook naar de gevolgen voor de volksgezondheid van het houderijsysteem. Met natuurbeschermingsorganisaties doen we kennis op over wederzijdse beinvloeding van flora en fauna in de gebieden, waar de varkens wroeten. We betrekken bodem-en landschapsdeskundigen om te bepalen welke grondsoorten en natuurgebieden geschikt zijn om varkens te laten fourageren, scharrelen en wroeten.

Met natuurorganisaties samen verkennen we het nut van varkens in de landschapsontwikkeling voor de biodiversiteit van de natuur. Het wordt een duurzaam project waarin we ook thema’s identificeren voor vervolgprojecten op het gebied van praktijkinnovatie en netwerkontwikkeling.

De genetische basis in de Nederlandse varkenshouderij is versmald naar varkens die zich handhaven in de intensieve veehouderij: snelgroeiend, mager, gevoelig voor ziektes en met verminderd sociaal gedrag. Dit project heeft mede tot doel om langzaam groeiende, sterke en meer sociaal varkens een functie te geven in onze samenleving.

Aanpak

De initiatiefnemers van dit netwerk hebben een passie voor varkens. De Ouwendorperhoeve is agrarische onderneming in een schitterend landschap, waar dieren worden gehouden met oog voor dierwelzijn en milieu. www.ouwendorperhoeve.nl. In de Vechtdal Familiestal krijgen de varkens biologisch voer uit de regio. De varkens worden op een zo natuurlijk mogelijke

manier gehouden. Daardoor zijn ze minder gevoelig voor ziektes. Stress wordt zo veel mogelijk vermeden, wat de kwaliteit van het vlees ten goede komt. www.vechtdalproducten.nl.

Dit project wordt uitgevoerd samen met natuurbeschermers en beheersorganisaties en met personen en organisaties die kritisch staan tegenover de huidige varkenshouderij. Daarnaast werken we ook met innovatieve krachten in de gangbare en biologische varkenshouderij. Ook zullen er experts worden betrokken met kennis op verschillende terreinen: landschap, veehouderij,

diergezondheid en -welzijn, volksgezondheid en communicatie.

Er zullen verschillende deelonderzoeken worden uitgevoerd door studenten. De netwerkdeelnemers organiseren daarnaast netwerkbijeenkomsten en excursies zowel voor de deelnemende varkenshouders als voor andere geïnteresseerden.

De Bonte Bentheimer is niet geschikt voor de intensieve varkenshouderij, maar juist zeer geschikt voor de extensieve- en kleinschalige varkenshouderij en voor gebruik op kinder- en zorgboerderijen. Lees meer over de achtergrond van de Bonte Bentheimer op www.bontebentheimer.nl

Producten

In het project gebruiken we kennis over film en kunst voor professioneel beeldmateriaal. Er komt een bundeling van kennis over het veranderen van de vegetatie in de gebieden waar de varkens wroeten en over het houden van varkens in natuurgebieden.

Via de website van de Bonte Bentheimers publiceren we de bundeling van kennis, bijvoorbeeld in de vorm van webpagina’s en tube-clips. We schrijven artikelen voor regionale bladen over het netwerk en de behaalde resultaten.

Daarnaast streven we naar een ondersteunend project voor documentatiemateriaal in samenwerking met scholen.

Het hoogtepunt van het project is het symposium ‘Het varken als Landschapsontwikkelaar’ (eind 2010). Daarin wisselen we met elkaar kennis en ervaring uit over wat we geleerd hebben en waarover we nog meer willen leren. Het symposium moet leiden tot concrete ideeën voor vervolgprojecten.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>