Nieuws

GLB pilot inspiratiebron voor praktijknetwerk

Gepubliceerd op
10 juli 2013

Het demonstratieveld ‘Boeren met landschap en natuur’ is officieel geopend. Ondernemers kunnen hier nu verschillende faunaranden, groenbemesters en eiwitgewassen bekijken. En zelf ontdekken wat de mogelijkheden zijn, om ze zo in te passen binnen hun bedrijfsvoering. Het praktijknetwerk ‘GLB brengt variatie in het landschap’ deed inspiratie op.

Het praktijknetwerk: GLB brengt variatie in het landschap kan veel leren van de opgedane kennis en ervaring vanuit de GLB pilot in het WCL gebied Winterswijk en sloot aan bij deze bijeenkomst.

Op 7 juli rond de klok van elf heeft Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk het demonstratieveld vergroening in de landbouw officieel geopend. Het was aan de Gedeputeerde en de voorzitter van WKL Winterswijk, de heer te Gronde een prachtig informatiebord op het veld te onthullen.

Alle bestuursleden en alle zes Av’s, verenigt in de VAAL, en bestuurders van LTO, Waterschap, gemeente en provincie waren hierbij aanwezig. Vooraf aan deze opening werd uitvoerig van gedachten gewisseld over de pilot GLB in het WCL gebied, de op handen zijnde gebiedsoffertes, de invulling van de GLB en de mogelijke rol van de VALA daarin.

Nu voorbereiden

De voorzitter van WCL Winterswijk opende de ochtend met een uiteenzetting van de mogelijke invulling van het GLB beleid. Vanuit pijler 1 is is twee procent gereserveerd voor jonge boerenregeling. Vijf procent wordt afgeroomd voor probleemgebieden, zoals een kleinschalig landschap. Historische referentie voor hectare toeslag wordt losgelaten en ontkoppeld. Biologische bedrijfsvoering is automatisch groen. De vergroeningsambities zijn flink teruggeschroefd. ‘’Een gebied als Winterswijk zal al snel aan deze eisen voldoen”, merkt Te Gronde op.

Vergroeningsmaatregelen moeten 5% procent van het areaal bevatten, waarvan de helft collectief geregeld mag worden. In de uitvoering van de collectieven kan de VALA mogelijk een rol spelen. De vereniging is in 2011 opgericht om de samenwerking tussen de zes verenigingen in de Achterhoek te versterken’’, legt Dick Loman, voorzitter van de VALA uit. ‘’Waarschijnlijk is er in de toekomst een taak weggelegd voor de VALA in het opstellen en uitvoeren van de gebiedsofferte. Met deze intentie zijn wij twee jaar geleden niet van start gegaan. Wij hebben het geluk dat de pilot WCL Winterswijkbinnen het VALA gebied ligt, waardoor er veel kennis en ervaring is opgedaan. Hierdoor hebben wij een voorsprong ten opzichte van andere verenigingen’’, gaat hij verder. De VALA is ook bezig met het maken van plannen om het landschap zelf te financieren. Samen met partners in het gebied zijn ze op zoek naar verdienmodellen, die mogelijk middelen genereren om het landschap in de toekomst te kunnen blijven onderhouden. 

boer1.jpg

Agrarisch beheer

In een sneltreinvaart vertelt Jan Stronks van Staring Advies en coördinator van PAN Winterswijk wat het agrarisch natuurbeheer de afgelopen jaren heeft opgeleverd. ‘’Er is weinig materiaal voor handen om het met getallen te staven’’, legt hij uit. Toch durft hij wil te stellen dat de kwaliteit van het cultuurlandschap achteruit is gehold. De waterkwaliteit en natuurlijke wateren zijn toegenomen. Ook de bossen zijn in omvang gegroeid en in kwaliteit toegenomen.
Staring Advies heeft een prachtig document uitgebracht, waarin de verschillende landschapstypen in de Achterhoek worden benoemd en wat de mogelijke vergroeningsmaatregelen zijn die passen bij het landschapstype. Dit document is de basis voor de deelnemers van het praktijknetwerk: GLB brengt variatie in het landschap. ‘’Het is maatwerk’’, meent Stronks. Samen met de ondernemer moeten maatregelen gekozen worden, die passen bij het landschap, binnen GLB en bij de het agrarische bedrijf. Randen en faunabeheer zijn dan passende maatregelen die voor alle partijen een win-win situatie op kunnen leveren. Dit demonstratieveld kan hierbij als inspiratiebron dienen

Investering in natuur

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde bij de Provincie Gelderland is van mening dat investeren in natuur geen luxe is. Investeren in natuur is noodzakelijk ter compensatie van economische ontwikkeling. ‘’Dit is ook opgenomen in de PAS’’, vult hij aan. Het is nog niet duidelijk hoe de financiële stromen gaan lopen vanuit Brussel, Rijk en Provincie.

Van Dijk neemt de conceptgebiedsofferte vanuit de GLB pilot in ontvangst. “Jullie hebben jullie huiswerk goed gemaakt en ik feliciteer jullie dan ook allen met het vele goede werk, wat hier al is verricht”, sluit hij af. Na het onthullen van het bord werd er een rondje op het demonstratieveld gemaakt.

Meer informatie


Netwerkbegeleider Monique Nieuwenhuis