Nieuws

Geen stikstofbemesting nodig bij maisteelt op scheurgrond

Gepubliceerd op
30 maart 2017

Er is geen bemesting met stikstof nodig bij mais op gescheurd grasland. Dit is een zeer effectieve maatregel om het stikstofverlies naar de bodem te verlagen. Dat bleek al jaren uit onderzoek op KTC De Marke en uit de demo’s van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers afgelopen jaar.

Bodemanalyses laten zien dat de hoeveelheid minerale stikstof direct na de oogst van de maïs op niet bemest scheurland 25 kg/ha lager ligt dan op het scheurland die wel is bemest. Omgerekend naar nitraatuitspoeling betekent dit een verlaging van de nitraatconcentratie in het grondwater onder het niet bemeste scheurland met ruim 20 mg/l.
De maïsopbrengst bij het weglaten van de stikstofbemesting (dus geen drijfmest en geen kunstmest) op scheurland is vergelijkbaar met de opbrengst op scheurland mèt stikstofbemesting. De maatregel is zowel bedrijfseconomisch als milieutechnisch van groot belang. De maatregel leidt tot kostenbesparing voor bemesting op maisland, en tot extra (eiwit)opbrengst van het grasland, als de bespaarde stikstof (vakkundig) op het grasland gebruikt wordt.

Praktische toepassing

Stikstofbemesting bij mais is het eerste jaar na scheuren van grasland niet nodig. Een goede beschikbaarheid van fosfaat is wel een voorwaarde en ook kan bemesting met bijvoorbeeld Kali, zwavel of borium nodig zijn. Het moment van mineraliseren van de graszode is wel van belang, idealiter valt die periode samen met het moment dat het gewas het nodig heeft. In de praktijk betekent dit dat in de eerste helft van maart het gras gefreesd moet worden, mits de draagkracht van het land goed is. Een goed vanggewas is noodzakelijk om de stikstof die na augustus vrijkomt vast te leggen.