Netwerk

Gebruikers vrijloopstallen

Samen met de gebruikers van vrijloopstallen, Comgoed BV, CAH Dronten en Wageningen UR Livestock Research willen we de vrijloopstal verder ontwikkelen voor Nederlandse omstandigheden.

Over de positieve invloed van de vrijloopstal op het welzijn en de gezondheid van de koe is iedereen het wel eens. Het voldoende drooghouden van de stalbodem in de winter en de emissies beperken vormen nog uitdagingen die we graag aangaan. Iedere vrijloopstal verschilt weer van de andere. We willen kengetallen ontwikkelen voor een objectieve waarneming, zodat we de bedrijven onderling beter kunnen vergelijken en onderzoeken. Op basis van de praktijkervaringen van de deelnemers ontwikkelen we tools voor bodem-, koe- en klimaatmanagement in vrijloopstallen.

Aanpak

Door het sterk innovatieve karakter is er nog weinig bekend van deze stallen. Hier willen we verandering in brengen. We inventariseren eerst alle vragen en knelpunten die de gebruikers van vrijloopstallen hebben en bekijken hoe we hier een antwoord op kunnen vinden. We beginnen met het uitwisselen van praktijkervaringen binnen de groep, daarna schakelen we verschillende experts in en beginnen we aan onze praktijkproeven en monitoring. We richten ons op vragen rondom de stalbodem, ammoniakemissie, jaarkosten, stalklimaat, koegezondheid en koewelzijn.

De opgedane kennis verspreiden we via de website van Verantwoorde Veehouderij, IDV-Advies en Comgoed. We werken mee aan innovatiedagen, organiseren een symposium en schrijven artikelen. Om de waarnemingen te monitoren hebben we de hulp van studenten ingeroepen. Zij helpen ons ook bij de interpretatie van de uitkomsten. De procesbegeleider zorgt ervoor dat we de rode draad niet kwijt raken in de veelheid van praktijkvragen die we hebben.

Nieuws

Producten