Nieuws

Gebiedsofferte Winterswijk als voorbeeld voor VALA gebied

Gepubliceerd op
9 oktober 2013

Dit voorjaar en zomer hebben de coördinatoren, bestuursleden, agrarische ondernemers van de verschillende ANV’s in Achterhoek en Liemers in netwerkbijeenkomsten gemaakt met gebiedsofferte, GLB en gebiedsvisie. Dit gebeurde in het kader van kennis uitwisselen en ontwikkelen binnen het praktijknetwerk 'GLB brengt variatie in het landschap'.

Hoe ziet een natuurcollectief er in de toekomst uit en wat is de rol in het nieuwe GLB en agrarisch natuurbeheer? Tijdens de twee bijeenkomsten zocht Jan Stronks coördinator van de ANV St. PAN Winterswijk en ecoloog bij St. Staring Advies naar passende antwoorden met de groep. Hij maakte hierbij gebruik van zijn ervaring binnen de PAN Winterswijk.Hij  is betrokken bij de GLB pilot Winterswijk waar geëxperimenteerd wordt hoe invulling gegeven kan worden aan de vergroening in het GLB en hoe een collectief (in de situatie in Winterswijk is dat WCL Winterswijk (St. Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk) dit zou kunnen organiseren.

Natuurontwikkeling

Eerst schetste Stronks de ontwikkeling van de natuur rond Winterswijk over de laatste decennia, wat ging er goed in agrarisch natuurbeheer en welke maatregelen leverden minder op? Aan de hand van een aantal voorbeelden liet Jan zien op welke wijze je een bedrijf zou kunnen inrichten met ‘vergroeningsmaatregelen’ die effectief zijn voor flora en fauna.

Vervolgens ging Jan in op de GLB pilot Winterswijk, wat is er in deze pilot afgelopen jaren gedaan? Aan bod kwamen de maatschappelijke diensten die weg gezet zijn bij de boeren, wijze van monitoring en controle (schouwcommissie) en tenslotte de gebiedsofferte Winterswijk.

Gebiedsofferte

De Gebiedsofferte (GO) is: het aanbod vanuit de streek aan de maatschappij voor behoud en versterking van het waardevolle kleinschalige cultuurlandschap van Winterswijk op een duurzame en economisch rendabele wijze. In de gebiedsofferte geeft Winterswijk aan waar de ambitie van het gebied ligt ten aanzien van agrarisch natuurbeheer, waterbeheer, landbouw, klimaat en bodem. De GO wordt t.z.t. aangeboden aan de Provincie Gelderland. De GO Winterswijk kan als voorbeeld gaan dienen voor VALA (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek) om een GO Achterhoek te gaan opstellen.