Nieuws

EuroDairy: Europees netwerk voor een duurzame melkveehouderij

Gepubliceerd op
4 maart 2016

Het stimuleren en sneller toepassen van praktische innovaties in de melkveehouderij door internationale kennisuitwisseling is het doel van EuroDairy. In februari 2016 is dit driejarige Europese project met 20 partners uit 14 landen gestart.

De Nederlandse trekkers zijn ZuivelNL, ZLTO en Wageningen UR. Het project is landelijk. Het project wordt gefinancierd uit het EU Horizon 2020 programma. Dit programma van de Europese Commissie is gericht op het stimuleren van innovatie en onderzoek met zoals in dit project speciale aandacht voor het versterken van de binding tussen onderzoek en praktijk.

Doel en thema’s

Het algemene doel van EuroDairy is het opzetten van een internationaal, thematisch netwerk om de duurzaamheid (economisch, milieukundig en sociaal) van de Europese melkveehouderij te versterken. Door internationale kennisuitwisseling en het verbinden van innovatieve groepen melkveehouders en projecten met die in andere landen kunnen innovaties en goede landbouwpraktijken sneller worden toegepast.Hierbij gaat het om de thema’s:

 • Betere benutting van grondstoffen (werkpakket (WP) 3, trekker SEGES, Denemarken)
 • Biodiversiteit (WP 4, trekker CNIEL, Frankrijk)
 • Diergezondheidszorg en – welzijn (WP 5, trekker ZuivelNL)
 • Sociaal – economische weerbaarheid (WP 6, trekker ISP, België)

Structuur

Het project EuroDairy bestaat uit 8 werkpakketten. Naast de thematische werkpakketten bevat dit onder andere:

 • WP 1: Project coördinatie (DairyCo UK (projectcoördinator) en Wageningen UR)
 • WP 2: Netwerk van voorloperbedrijven en proefbedrijven (trekker: Idele, Frankrijk)
 • WP 7: Synergie tussen onderzoek en praktijk (trekker: CRPA , Italië)
 • WP 8: Productie en communicatie van materiaal voor eindgebruikers (trekker: ZLTO)

Projectcoördinator is Ray Keatinge van DairyCo. Het managementteam, vanuit Wageningen UR, zorgt voor ondersteuning. Afstemming over de activiteiten binnen het project vindt plaats via de project coördinatiegroep, bestaande uit alle partners. Daarnaast is er een project adviesgroep, die het project begeleid en bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese melkveehouderij en zuivel organisaties en van overkoepelende onderzoekorganisaties.

Toelichting bij de verschillende netwerken

Netwerk van innovatieve voorloperbedrijven en proefbedrijven (WP 2)

Getracht wordt een netwerk van 120 (per land 8-9) voorlopermelkveebedrijven tot stand te brengen. Deze voorlopers zijn bezig met innovaties op genoemde thema’s en zijn bereid om hierover te communiceren en gegevens aan te leveren voor bedrijfsvergelijkingen.Per deelnemend land worden ca. drie zogenaamde operationele groepen gekozen. Dit zijn bestaande of nieuwe (meestal uit POP3-gelden gefinancierde) netwerken, van melkveehouders en andere actoren, die bezig zijn met het ontwikkelen en implementeren van een praktische innovatie.

Betere benutting grondstoffen (WP 3)

Het doel van WP 3 is te demonstreren hoe op bedrijfsniveau te komen tot een betere benutting van de grondstoffen, bijvoorbeeld door het bijhouden van een mineralenbalans, precisie landbouw en voeding, mestscheiding en -aanwendingstechnieken, hogere ruwvoeropbrengsten en betere ruwvoerbenutting en een efficiëntere waterbenutting.

Biodiversiteit (WP45)

Het doel van WP 4 is het handhaven en verbeteren van de biodiversiteit op melkveebedrijven. Geïnventariseerd wordt welke indicatoren reeds worden gebruikt en welke projecten er lopen op dit gebied. Op basis hiervan worden hulpmiddelen ontwikkeld, die melkveebedrijven (en de zuivelketen) kunnen ondersteunen voor dit thema.

Diergezondheidszorg en – welzijn (WP 5)

Binnen dit thema zijn er 3 sub thema’s, namelijk

 • Praktisch toepasbare beoordeling van welzijn op melkveebedrijven;
 • Het verbeteren van de huisvesting, inclusief integratie van huisvesting en weidegang;
 • Het verminderen en een meer verantwoord gebruik van antibiotica.

Sociaal- economische weerbaarheid (WP 6)

Het doel van WP 6 is te komen met methoden, tools en bedrijfsmodellen die de economische weerbaarheid van melkveebedrijven kunnen versterken, zoals bijvoorbeeld het opvangen van sterke prijsschommelingen.

Lijst van partners van EuroDairy

EU Member State Organisation
Verenigd Koninkrijk Dairy Co / AgriSearch (Noord-Ierland)
Nederland Wageningen UR, ZuivelNL (LTO)
België ISP/ ILVO
Denemarken SEGES (Knowledge Centre for Agriculture and the Danish Pig Research Centre)
Finland Natural Resources Institute Finland
Frankrijk Idele (French Livestock Institute)
Frankrijk CNIEL (National Interprofessional Centre of the Dairy Sector)
Duitsland University of Kiel
Ierland Teagasc
Italië CRPA (Research Centre on Animal Production)
Polen Warsaw University of Life Sciences
Portugal University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Slovenië University of Ljubljana
Spanje Agricultural Cooperative Union of Galicia
Spanje Basque Institute of Agricultural Research and Development
Zweden LRF (The Federation of Swedish Farmers)
Europa EDF (European Dairy Farmers)

logo's.png