Netwerk

Erfafspoeling

Het praktijknetwerk erfafspoeling gaat werken aan een overzicht van maatregelen bij nieuwbouw en voor het voorkomen van erfafspoeling in bestaande situatie. De deelnemers aan het praktijknetwerk hebben zich de afgelopen jaren verdiept in de mogelijkheden en ook erin geïnvesteerd. De volgende stap in het praktijknetwerk is dat ze samen met het Waterschap in hun gebied de maatregelen willen evalueren. Ze willen daarbij kijken naar de kosten en het effect van de maatregel.

De deelnemers aan het praktijknetwerk op de Veluwe hebben de afgelopen 3 jaar samen met 20 andere veehouders maatregelen bekeken en doorgevoerd op hun bedrijf om erfafspoeling tegen te gaan. Dit is uitgevoerd in overleg met het waterschap in hun gebied. De netwerkgroep gaat de maatregelen nu eerst rangschikken naar toepassing bij nieuwbouw en/of verbouw, aanpassingen in de bestaande situatie en managementmaatregelen. Daarbij is ook gekeken naar de kosten van de maatregelen. Om inzicht te hebben in het effect van de maatregelen op de waterkwaliteit heeft het waterschap in de afgelopen periode metingen uitgevoerd. De resultaten van deze metingen gaan de deelnemers in het netwerk bespreken. Een van de deelnemers die veel natte bijprodukten gebruikt, heeft hiervoor een speciale opslag gemaakt.

Het netwerk wil bereiken dat:

  • er een overzicht komt van bronnen van verontreininging met (praktische) maatregelen om waterverontreiniging te voorkomen, inclusief werkethoden.
  • de genomen maatregelen verbeteren.
  • kosten voor de effectiviteit van maatregelen in beeld zijn.
  • er speciale aandacht komt voor de opslag van natte bijvoedingsproducten.

De ervaring van het netwerk is dat integrale oplossingen (bij de verandering van bedrijfsopzet, stallenbouw) goedkoper zijn in aanleg en beter in te passen zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering en werkmethoden dan veranderingen in de bestaande situatie.

Netwerkpartijen zijn: AOC, leverancier van natte voeders, waterschap, adviesburo’s en leverancier van voeropslagsystemen.

Nieuws