Themadag

Efficiënte ruwvoerteelt met minder verliezen

Op donderdag 16 februari 2017 vindt in Nijkerk de jaarlijkse Themadag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen plaats. Inmiddels is het programma van de dag rond en kunt u zich per mail aanmelden. Centraal tijdens de dag staan maatregelen in de ruwvoerteelt die met behoud van opbrengst, bijdragen aan minder verlies van nutriënten.

Organisator Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen
Datum

do 16 februari 2017 13:30 tot 16:30

Locatie De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk
Schematische weergave rondom het thema 'Efficiënte ruwvoerteelt met minder verliezen' (klik op de afbeelding)
Schematische weergave rondom het thema 'Efficiënte ruwvoerteelt met minder verliezen' (klik op de afbeelding)

In 2017 gaat Nederland een nieuw vierjarig (2018-2021) Actieprogramma indienen; dit in het kader van de Europese Nitraatrichtlijn. Dit 6e Actieprogramma bevat maatregelen die uitspoeling van nitraat en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater verminderen. Monitoring van de waterkwaliteit geeft aan dat er waarschijnlijk aanvullende maatregelen nodig zijn om de uitspoeling verder te verminderen.

Op de Themadag geeft een aantal sprekers aan waar de noodzaak ligt tot vermindering van uitspoeling, waar het beter kan en hoe het beter kan. Dit vanuit de overtuiging dat door efficiënter en gerichter bemesten, en met aanvullend management, er met behoud van opbrengst nog een behoorlijke verbeterslag gemaakt worden. Vanzelfsprekend biedt de middag ook ruimte voor discussie.

Programma

13.30 uur: Opening door de voorzitter van CBGV (Jeanette Brandsma, LTO)

 • Beleidscyclus 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn (Erik Mulleneers, ministerie van EZ)
  Hoe zien analyse, planvorming en besluitvorming eruit?
 • Landbouwkundige trends in de ruwvoerteelt (Gerard Velthof, WUR)
  Opbrengst, bemesting en bodemvruchtbaarheid
 • Milieukundige trends onder grasland en bouwland  (Hans van Grinsven, PBL)
  Wat is het milieueffect van landbouwkundig handelen?

15.00 uur: Pauze

Perspectiefvolle maatregelen verminderen verliezen

 • Mestbewerking en mestverwerking (Jaap Schröder, WUR)
  Welke manier is perspectiefvol in relatie tot verliezen?
 • Maatregelen voor schoner grondwater  (Gerjan Hilhorst, De Marke)
  Welke bodem- en bemestingsmaatregelen leiden tot minder nitraatuitspoeling naar grondwater?
 • Maatregelen voor schoner oppervlaktewater (Gert-Jan Noij, WUR)
  Welke maatregelen leiden tot minder uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat naar oppervlaktewater? Belangrijkste voorbeelden uit de bedrijfswaterwijzer.
 • Schonere maisteelt  (Albert Jan Bos, DLV Advies)
  Welke methode zet zoden aan de dijk en hoe passen vanggewassen?

Discussie (Bert Philipsen, WUR)

Aanmelden

Meld u hier direct aan voor deelname per email.