Nieuws

Duurzaamheidsprestaties zuivelsector 2013 in beeld

Gepubliceerd op
26 maart 2015

Jaarlijks onderzoekt LEI Wageningen UR in opdracht van de Duurzame Zuivelketen, een samenwerking van NZO en LTO, de voortgang van de verduurzaming van de zuivelsector. In 2013 is op een aantal thema’s vooruitgang geboekt, maar het rapport laat onder andere zien dat voor een verdere groei van de sector een afname van de uitstoot per kg melk is vereist.

De resultaten zijn, ingedeeld naar de hoofdthema’s Klimaat & Energie, Diergezondheid & Dierenwelzijn, Weidegang en Biodiversiteit & Milieu, beschreven in de ‘Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen, Prestaties 2013 in perspectief’.

Toename emissie

Uit de resultaten blijkt onder andere dat in 2013 de geproduceerde hoeveelheid melk met 4,6% is toegenomen ten opzichte van 2012. Omdat deze toename niet gepaard is gegaan met een verbetering van de benutting, zijn zowel de hoeveelheid broeikasgassen (+4,0%), het fosfaatvolume (+6,3%) als de ammoniakemissie (+6,5%) gestegen ten opzichte van 2012. Het afgesproken productieplafond voor fosfaat is in 2013 nog niet bereikt, maar verdere groei van de melkveesector binnen deze afspraken kan waarschijnlijk alleen worden gerealiseerd door een verbetering van de fosfaatbenutting. Ook voor broeikasgassen en ammoniak is er sprake van emissieplafonds (in 2020), waardoor verdere groei van de sector alleen kan plaatsvinden als deze gepaard gaat met het verminderen van de emissie per kg melk.

Verbetering energiegebruik

Op het gebied van energiebesparing en duurzame energie (met name zonne-energie) in de melkveehouderij lijken de inspanningen die de sector doet hun vruchten af te werpen. Het aandeel melkveebedrijven met installaties voor opwekking van hernieuwbare energie (zonnepanelen, warmteterugwinning, warmtepompen) is flink toegenomen ten opzichte van 2010. De energie-efficiëntie van de gehele zuivelketen is hierdoor in 2013 met 5,3% verbeterd ten opzichte van 2011.

Antibioticagebruik

Het antibioticagebruik in 2013 is op hetzelfde niveau gebleven als in 2012, zo’n 25% lager dan het gebruik in 2011. Het gebruik van ‘derdekeuzemiddelen’ is in 2013 verder afgenomen en tot bijna 0 gereduceerd.

Weidegang

Behoud van het aandeel weidegang is in 2013 niet helemaal gelukt. Het aandeel bedrijven dat weidegang toepast, is licht gedaald. Dit geldt zowel voor weidegang volgens de definitie van de Stichting Weidegang (van 73,6 naar 72,2%) als voor totaal aandeel bedrijven met weidegang (van 81,2 naar 80,0%). CBS-cijfers laten wel zien dat de dalende trend in het aandeel melkkoeien met weidegang in 2012 en 2013 niet verder is doorgezet.

Zie voor andere resultaten en voor een uitgebreide toelichting bij bovenstaande resultaten het rapport Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen