Door evenwichtsbemesting ruim 18 kilo fosfaatruimte extra

Tweederde van de deelnemers aan de pilot Evenwichtsbemesting (BEP-pilot) kon de extra fosfaatruimte die de pilot hen opleverde benutten. Dat blijkt uit een enquête die de pilot de vorige maand hield onder hun 100 deelnemers. Het doel van de BEP-pilot is om melkveehouders die aantoonbaar een hogere fosfaatopbrengst per hectare hebben, gebruik te laten maken van een hogere gebruiksnorm.

Gemiddeld hadden de deelnemers over de jaren 2012 tot en met 2014 een fosfaatopbrengst van 102.4 kg. Op basis van een grasland/bouwland-verhouding van 80/20 zou de gebruiksnorm 2015 bij neutrale bemestingstoestand 84 kg fosfaat zijn. Gemiddeld kwamen de deelnemers dus 18.4 kg hoger uit wat ze in 2015 konden benutten.

Extra bemestingsruimte grootste voordeel 

De ondervraagden die de fosfaatruimte konden benutten, gebruikten die ruimte voor het toedienen van extra meststoffen. De anderen gaven aan de ruimte niet te kunnen gebruiken vanwege het verplicht afvoeren van stikstof uit mest. Driekwart geeft dan ook aan dat die extra bemestingsruimte voor fosfaat het grootste voordeel is van deelname aan de pilot. Verkleinen van het overschot en de lagere verplichting tot mestverwerking worden ook als belangrijke voordelen van de piot gezien. De extra fosfaatruimte werd door 60% benut met dierlijke mest. Compost en fosfaatkunstmest werd door respectievelijk 18 en 8% van de respondenten gebruikt.

Benutten van extra bemestingsruimte fosfaat

De deelnemers aan de pilot werd ook gevraagd aan welke kennis ze behoefte hebben. De meeste respondenten (75%) hebben behoefte aan kennis over het zo goed mogelijk benutten van de extra bemestingsruimte fosfaat, ook aan kennis over het verbeteren van het kringloopmanagement op het bedrijf is (65%) behoefte.

De BEP-pilot organiseerde afgelopen maand drie bijeenkomsten waarin onder andere de ervaringen van deelnemers centraal stonden. Zo’n 60 deelnemers bezochten een bijeenkomst. Deelnemers gaven op de bijeenkomsten aan dat het niet mogen gebruiken van kunstmestfosfaat op derogatiebedrijven en het niet bedrijfsspecifiek mogen bemesten met stikstof de grootste knelpunten van de pilot zijn.

BEP pilot voor meer melkveehouders

Het is de bedoeling om de pilot de komende jaren verder uit te rollen zodat meer melkveehouders indien gewenst een hogere fosfaatnorm zouden kunnen krijgen. Volgend jaar zal het aantal veehouders dat deel kan nemen aan de pilot waarschijnlijk iets hoger liggen dan dit jaar, maar het aantal blijft beperkt. De huidige deelnemers krijgen voorrang bij toelating volgend jaar. Het is de bedoeling dat de gegevens van 2015 uit de Centrale Database KringloopWijzer gehaald kunnen worden, zodat de kans op foute invoer verder te verkleinen is.

Meer informatie

De BEP-pilot is onderdeel van de Praktijkimplementatie KringloopWijzer, wordt gefinancierd door ZuivelNL en uitgevoerd door LTO Noord en Projecten LTO Noord. De pilot loopt tot en met 2017.