Nieuws

Digitale landschapstypenkaart voor de Achterhoek

Gepubliceerd op
8 januari 2015

Het symposium met de titel ‘Op zoek naar de basiskwaliteit van het landschap’ was een inspirerende bijeenkomst voor de ruim 80 deelnemers. Vanuit alle partijen, water, landschap, natuur en landbouw werd gezocht naar een optimale basiskwaliteit van het landschap. Daarnaast presenteerde het praktijknetwerk ’’GLB brengt variatie in het landschap’’ de landschapstypenkaart voor de Achterhoek.

De titel of wel stelling van het praktijknetwerk: ’’GLB brengt variatie in het landschap’’, pakte in de praktijk totaal anders uit. Dit netwerk stelde zich in 2011 als doel de vergroeningsmogelijkheden vanuit de GLB optimaal in te passen in het huidige landschap in de Achterhoek. Door een veranderend beleid in 2013 vanuit het GLB werd duidelijk dat er vanuit deze regeling weinig of geen extra vergroeningsmaatregelen plaats zouden vinden. Toch heeft het praktijknetwerk verschillende praktische hulpmiddelen opgeleverd, die in de toekomst agrarische ondernemers kunnen helpen met het op de juiste manier inrichten en onderhouden van het agrarische landschap in hun omgeving. De basis hieronder is het vergroten van kennis van de grondgebruikers. Veel ondernemers weten niet in welk landschapstype zij wonen en welke maatregelen bij dat landschapstype hoort.

Landschapstypenkaart

Het praktijknetwerk heeft een digitale landschapstypenkaart oplevert. Hier kun je als bewoner, agrariër, van de Achterhoek vinden in welke landschapstype woont en welke kenmerken dit landschap bestaat. Ook is er een lijst van mogelijk vergroeningsmaatregelen opgenomen per landschapstype. Bij vier verschillende bedrijven is een ‘’Bedrijfsnatuurplan’’ gemaakt. Hierin staat beschreven wat het optimale scenario aan vergroeningsmaatregelen die mogelijk is op de betreffende locatie. Hierbij zijn alle facetten, zoals water, natuur, landbouw, maar ook de economie meegenomen. Verder is er een folder ontwikkeld, waarin de belangrijkste landschapstypen zijn weergegeven voor de regio.

Biodiversiteit en functionaliteit

Tijdens deze dag was er een rol weggelegd voor Landschapsbeheer Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, LTO/NPO, een agrariër, Vogelbescherming Nederland en Staring Advies. Alle inleiders spraken vanuit hun eigen discipline, waarbij ieder het landschap op zijn eigen manier beleefd. Alfred ten Pas van Waterschap Rijn en IJssel dat de structuren in het landschap in het verleden zijn bepaald door de watergangen. ‘’Door de jaren heen is dat landschap meer ten dienst komen te staan van de mensen. Het beheer is hier ook op aangepast’’, gaat hij verder. ‘’We moeten met z’n allen naar een ‘verdienlandschap’. Dit betekent dat we maatschappelijke meerwaarde moeten proberen te creëren. Bijvoorbeeld door het afsluiten van contracten voor Blauwe diensten met agrarische natuurverenigingen’’. Landschapsbeheer Gelderland richt zijn pijlers voorop Kennis, Houding en Gedrag. Sander Nijhuis ziet een belangrijke rol weggelegd voor de jeugd. ‘’Het ontwikkelen van liefde voor het landschap is daarbij essentieel voor de toekomst’’, zegt hij. ‘’ Niet alleen met plannen maar ook door uitvoeren en doen’’, gaat hij verder. Jos Roemaat van LTO legt de nadruk op een dynamisch landschap. ‘’Het landschap zie ik als een beleving, die iedereen anders invult. Het is een eindeloze discussie’’, merkt Roemaat op. Hoe krijgen we de ondernemers in beweging om zich actief in te zetten voor vergroening en biodiversiteit. Het nieuwe stelsel rondom Agrarisch Natuurbeheer kunnen daar mogelijk een bijdrage aanleveren. ‘’Zo neemt Friesland Campina het onderdeel biodiversiteit op in hun borgingssysteem Focus Planet, naast de thema’s water en energie’’, gaat hij verder. Het is daarbij belangrijk dat de initiatieven op elkaar aansluiten en dat er samen passende en betaalbare plannen worden gemaakt.