Nieuws

Deelnemers Praktijknetwerken bezoeken graszaadveredelaar

Gepubliceerd op
5 augustus 2014

De deelnemers van de praktijknetwerken 'Voer voor minder ammoniak' en 'Wijzer met de kringloop' hebben zich verdiept in de rassenkeuze bij grasland en de ontwikkeling hiervan. Daarvoor zijn ze op bezoek geweest bij Barenbrug in Oosterhout. In de veredeling werkt Barenbrug aan een betere stikstofefficiëntie, maximale drogestof opbrengst en voerderwaardekwaliteit. Er is een omslag van gebruik van diploïde naar tetraploïde rassen. Door de veredeling beschikken de tetraploïde rassen nu ook over een dichtere zode, betere standvastigheid en goede kroonresistentie.

Edward Ensing, de productmanager van Barenbrug, presenteerde de ontwikkelingen in de graszaadveredeling onder de huidige omstandigheden in de melkveehouderij: lagere bemestingsnormen, kringloopdenken en mineralenbenuting en het belang van beweiden. Voor de productie zijn optimale bodemomstandigheden, goede bodemstructuur en pH belangrijk. Ook is ingegaan op de groei van het gras en hoe je dit optisch beoordeelt.

Beter kijken naar de groei van het gras.

Kijken naar groeiomstandigheden, en hoe het gras groeit, zijn belangrijke uitgangspunten. De grasgroei wordt beïnvloed door stikstofgift, tijdstip in het seizoen, temperatuur en maai-/weidemoment. Door het herkennen van het stadium waarin de grasgroei zich bevindt, met name voor of na de doorschietdatum kan de smakelijkheid beïnvloedt worden, in de huidige snede, maar ook in de vervolgsnede.

Kijk naar geschikte rassen voor beweiding, kies op smakelijkheid en verteerbaarheid. Timothee en Engelsraai scoren goed op beide factoren. Maak ook keuzes in doorschietdatum om eiwit en voederwaarde te behouden. Nieuwere mengsels hebben de doorschietdatum dichter bij elkaar liggen. Maak een keuze voor het gebruik van een perceel. Veel maaien of veel weiden of beide, en bepaal daarbij de rassen.

De informatie geeft de deelnemers inzicht bij het beoordelen van het gebruik van het grasland. Deelnemers van Voer voor ammoniak kijken met name naar de optimale eiwitbenutting in het rantsoen. Voor een goede opname is een combinatie van smakelijkheid en eiwitbenutting van belang. Daarvoor is het nodig voor alle snedes toch een kleine stikstofgift te geven. In de discussie gaat het erom of met de huidige bemestingsnormen goede grasopbrengsten, hoeveelheid en smakelijkheid mogelijk zijn. De conclusie is dat met de huidige bemestingsnormen geen maximale opbrengsten meer haalbaar zijn. Daarom wordt gekozen voor aanvulling van klaver in het graszaadmengsel om door de stikstofbinding met klaver een hogere opbrengst te realiseren.

Barenbrug steekt in op het gebruik van klavers (zowel rood als wit) om binnen de huidige bemestingsruimte ook gebruik te maken van de stikstoflevering door klaver. Tien procent klaver in het grasland geeft een vastlegging van 50 kg stikstof. Dit komt overeen met ca 1 ton ds opbrengst.

Rondgang op het bedrijf

Op het bedrijf in Oosterhout vindt de verwerking van de graszaadoogst plaats. We zagen het opschonen, het maken van de mengsels en het opzakken.

Op het bedrijf is een opslag aanwezig van oermatriaal qua veredeling, dat bestaat uit meerdere deels oude oorspronkelijke rassen van waaruit nog steeds veredeld word. Men doet onderzoek naar kiemkracht bij nieuwe en bestaande rassen.

Barenbrug beschikt in de omgeving over het proefbedrijf in Homoet, waar diverse proefveldjes liggen met:

  • verschillende gras mengsels, geschikt voor weiden, maaien, met en zonder klaver.
  • structuurmengsels met bv Rietzwenkgras e.d.
  • verschillende mengsels met diploïde rassen of met tetra’s.
  • luzerne, wikke, veldbonen en groenbemesters.
  • veldjes met grasklaver, rode en witte klavers mengsels.

Bij de rondgang is bij de beoordeling/bespreking van de grasrassen ingegaan op de beoordeling van het stadium waarin de grassen zich bevinden voor gebruik: maaien of weiden.