Netwerk

De Kelder te Boven

De regelgeving stuurt aan op emissiearm- en duurzaam bouwen. Door het bouwen zonder kelder wordt voorkomen dat er emissie vanuit de kelder optreedt.

Voor de ondernemer blijft kostprijs een belangrijk stuurmiddel. Het produceren van duurzame energie en het energieneutraal produceren zijn speerpunten van het ministerie. Door het scheiden van de dagverse mest worden investeringen in bijvoorbeeld een (micro)vergister haalbaar. Het bouwen van rundveestallen zonder kelder sluit goed aan bij bovengenoemde ontwikkelingen.

Boeren met nieuwbouwplannen lopen tegen het probleem aan dat kennis over kelderloos bouwen niet aanwezig is of, indien aanwezig, erg verspreid is. Er zijn op dit moment veel onduidelijkheden over “bouwen zonder mestkelder”. De ondernemers die open staan voor het bouwen zonder kelder zouden graag een meer gefundeerde keuze (kansen en bedreigingen) maken over de bouwwijze en het materiaalgebruik inclusief de financiële consequenties en de consequenties hiervan op het gebied van duurzaamheid (milieu, diergezondheid en dierenwelzijn, gevolgen voor de samenleving, duurzame-energie).

Het project, “De kelder te boven”, heeft dan ook als doel om met elkaar kennis te verzamelen en ontwikkelen om kelderloos te gaan bouwen. Na afloop van het project is er een systeemconcept ontwikkeld om kelderloos te kunnen bouwen. Het systeemconcept bevat een stappenplan, een bouwtekening en een constructietekening van minimaal 5 modelstallen zonder kelder. Na afronding van het project zijn enkele modelstallen te bezichtigen.

Aanpak

Het netwerk gaat eerst op zoek naar bestaande kennis op het gebied van kelderloos bouwen. Met deze kennis op kunnen de basisuitgangspunten van het systeemontwerp uitgewerkt worden. Brainstormsessies met (ervarings-)deskundigen en excursies resulteren in een definitief systeemontwerp. Tijdens het project worden 5 modelstallen gebouwd. Bouwfysische en constructieve eigenschappen zullen worden gemonitord alsmede de functionaliteit en de bedrijfsomstandigheden van het gebouw. Na afloop van het project “de kelder te boven” is bekend wat de bijdrage aan het milieu is. Tijdens opendagen en demonstraties wordt kennis met de sector en de periferie gedeeld. Een ontwerp voorbeeldenboek “bouwen zonder kelder” dient als inspiratie voor deze manier van bouwen. Het netwerk sluit af met een seminar waarbij zowel agrarische ondernemers als toeleverende bedrijven betrokken zijn. Tijdens het seminar worden de resultaten van het netwerk kenbaar gemaakt.

Nieuws

Producten

  • ID Agro De Kelder te Boven, Deventer, 19 februari 2014
  • Bouwen op minder draagkrachtige gronden, Vianen, 25 februari 2014

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.