Netwerk

De bek vol gras

Dit project gaat over het verbeteren van de smaak van het gras in de nazomer, waardoor dit beter benut wordt door melkkoeien. Beweiding blijft daardoor in de praktijk haalbaar.

Het gaat vooral om het bevorderen van de smakelijkheid van het najaarsgras en het ontwikkelen van een nieuwe stikstofverdeling per snede grasland over het totale weideseizoen. Deze stikstofverdeling speelt beter in op de laatste forfaits en normen uit de nieuwe mestwetgeving. Een nevendoel is om te komen tot een efficiënte stikstof benutting uit gras in het totale rantsoen. Het is daarom nodig inzicht te krijgen in de beïnvloeding van de ruw eiwit samenstelling in het gras (bestendig /onbestendig deel). Praktisch betekent dat: inzicht in effecten van aangepaste bemestingsregimes, beweidingsystemen en bijvoeding alsook variatie in maaihoogtes en maaitijdstippen.

Aanpak

De deelnemende veehouders zijn allen voorstanders van beweiding. Zij hebben flinke melkveehouderijbedrijven op vrij intensieve huiskavels (zandgrond). In samenwerking met diverse partijen willen zij de smakelijkheid van weidegras in de nazomer verbeteren.

Hiervoor worden eerst de knelpunten kritisch geanalyseerd en wordt er kennis verzameld door studenten. Ook zoeken we aansluiting bij o.a. het Koe & Wij project en resultaten uit onderzoek vanuit het project Koeien en Kansen. Daarnaast schakelen we diverse experts in. Voor het uitwerken van beweidingstrategieën benaderen we experts van project Koe & Wij. Deze strategieën worden aangepast, rekening houdend met een lager bemestingsniveau dan voorheen op bedrijven met een forse veebezetting per hectare (dit is een nieuw aspect). BLGG en NMI worden ingeschakeld om de relatie tussen bemesting en kwaliteit van vers gras aan te geven. De bemestingsstrategie wordt aangepast zodat er voldoende groei gerealiseerd kan worden in nazomer (voorkomen van roest). Voerdeskundigen en begeleiders geven de relatie aan tussen beweiding en optimaal rantsoen. Via Productschap Diervoeder en Wageningen UR wordt meer kennis gevraagd over het verschijnsel roest en hoe dit aan te pakken. Daarnaast worden leveranciers van graszaad betrokken.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de titel van het netwerk.