Nieuws

Compost en schuimaarde geschikt bij overblijvende fosfaatruimte

Gepubliceerd op
19 oktober 2015

Als op het bedrijf nog onbenutte ruimte voor fosfaat in de mestwetplanning over 2015 aanwezig is en de stikstofruimte voor dierlijke mest beperkend is, dan kun je overwegen om compost of schuimaarde aan te voeren. Zodoende kun je met overgebleven fosfaatruimte investeren in de kwaliteit van de bodem.

Compost is een waardevol product om effectieve organische stof aan te voeren. Met name op maïspercelen met een laag organisch stofgehalte geeft dit een meerwaarde, maar ook op graspercelen op schrale zandgronden. De extra organische stof verhoogt het bindend vermogen van voedingsstoffen (CEC) en het vochtbindend vermogen. Het belang hiervan en meer informatie is te vinden in het hoofdstuk organische stofbeheer van de Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten.  

Kwaliteit compost

Er zijn veel verschillende soorten compost die grofweg in twee typen onderverdeeld kunnen worden:

  1. GFT-compost, gemaakt uit huishoudelijk groenafval, overwegend met hogere nutriëntengehaltes en ook een hogere stikstofwerking,
  2. Groencompost, gemaakt uit groenafval uit bermen, groenstroken en natuurgebieden met lagere nutriëntengehaltes maar meer organische stof per kg fosfaat.

Let bij de aanvoer van compost op de kwaliteit. Goede uitgerijpte compost stinkt niet, heeft een bruine c.q. aardekleur en is vrij van verontreiniging (glas/puin/plastic). Daarnaast is de structuur rul en niet te grof of te fijn. Niet uitgerijpte compost legt nog stikstof vast. Sluit dit kort met de leverancier als u compost besteld. Een goed hulpmiddel om zelf de kwaliteit van de compost te beoordelen is de Compostscore kaart van het Louis Bolk Iinstituut.

Meetellen

Voor de mestwetgeving telt fosfaat in compost voor 50% mee mits deze 50% niet boven een fosfaatgehalte van 3,5 kg/ton ds uitkomt. Het deel boven de 3,5 kg/ton ds telt voor 100% mee. De stikstof in compost telt voor 10% mee en komt alleen ten laste van de kunstmest-N ruimte.

Bekalken

Schuimaarde is een hoogwaardige snelwerkende kalkmeststof die ook extra beschikbaar calcium levert. Dit is met name van belang op percelen waar de calciumbezetting in de bodem laag is en waar verhoging van de pH gewenst is. Het is belangrijk te realiseren dat schuimaarde (vergeleken met andere kalkmeststoffen) veel fosfaat bevat. Vloeibare schuimaarde bevat 170 kg Neutraliserende waarde en rond de 8 kg fosfaat per ton. Dit fosfaat telt voor 100% mee voor de fosfaatgebruiksruimte. De stikstof in schuimaarde, ruim 2 kg/ton telt voor 50% mee voor de kunstmest stikstof gebruiksruimte. Hoeveel bekalken of tot welke pH streefwaarde, kijk daarvoor in de adviesbasis van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.