Nieuws

Breed draagvlak voor Ruwvoerplatform

Gepubliceerd op
17 februari 2014

Onderzoekers, leveranciers en adviseurs bundelen hun krachten in een Ruwvoerplatform met als doel de ruwvoerproductie op melkveebedrijven te verbeteren. Gezamenlijk stellen ze teeltadviezen op die moeten leiden tot een productieverhoging.

Dit concludeerden de ruim 40 ruwvoerteeltdeskundigen op de  themadag ‘Van Beslisboom snijmaïs naar een Ruwvoerplatform’ op 5 februari op de Marke. Deze dag was een vervolg op de themadag over ‘Duurzame maïsteelt op zandgrond’ die in 2010 werd georganiseerd. In 2010 is gestart met de ontwikkeling van de ‘Beslisboomsnijmaïs. De beslisboom geeft als doel de teelt van maïs duurzamer te maken en deze kennis beschikbaar te stellen aan veehouders. Tijdens dit proces is het Ruwvoerplatform ontstaan. Dit is een samenwerkingsverband waarin onderzoek en private partijen de kennis, energie en het netwerk samenbrengen om ruwvoerproductie verder te brengen. De themadag ‘Van Beslisboom snijmaïs naar een Ruwvoerplatform’ was bedoeld om te kijken waar we nu staan en hoe we verder moeten: een up date van problemen en het werken aan oplossingen, met een verbreding naar gras.

Ruwvoerteelt verder optimaliseren

Uit inleidingen van Brigitte Kroonen (WUR, Vredepeel) en Gert van der Ven (Praktijkcentrum Hooibeekhoeve, te Geel) bleek dat de ruwvoerteelt in veel opzichten zijn verbeterd sinds 2010. De uit- en afspoeling van bestrijdingsmiddelen uit maïs is afgenomen en in de meeste regio’s zijn ook verliezen van nitraat en fosfaat naar grond en oppervlaktewater lager geworden.

Op de themadag werd benadrukt hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat opbrengsten kunnen toenemen. Bovendien heeft de zuivelsector een productieverhoging voor ogen als de melkquota in 2015 verdwijnen. Bij een gelijkblijvend areaal betekent dat intensivering. Om hogere ruwvoeropbrengsten te kunnen realiseren binnen de gebruiksruimte voor meststoffen is slimmer management nodig en mogelijk.

Samenwerking in het Ruwvoerplatform

Jan van Middelaar van PPP-Agro presenteerde samen met de andere deelnemers het Ruwvoerplatform. Het Ruwvoerplatform komt voort uit het besef dat samenwerking tussen onderzoek en private partijen nodig is om implementatie van managementverbeteringen door de ruwvoerteler  te realiseren. Dat was de reden voor BLGG AgroXpertus, Wageningen UR, Limagrain, Barenbrug, ForFarmers Hendrix en PPP Agro Advies om samen te werken in het Ruwvoerplatform. Het Ruwvoerplatform heeft zich als doel gesteld  het gat tussen de huidige praktijkopbrengsten en de haalbare opbrengsten te dichten zonder inzet van meer meststoffen, water en gewasbeschermingsmiddelen. Voor maïs gaat het Ruwvoerplatform uit van een opbrengstverhoging van zeker 2,5 ton droge stof per hectare en voor gras van 2 ton droge stof per hectare, waarbij beweiding als uitgangspunt geldt. Door samenwerking met verschillende adviesbedrijven en de inzet van de Kringloopwijzer zal op korte termijn getracht worden een eerste stap naar teeltverbetering te realiseren.

Agenda’s opstellen

Om slagvaardig te werken, is een gemeenschappelijke agenda nodig. Daarom stelt het Ruwvoerplatform voor 2014 een verbeteragenda voor en doet het platform suggesties voor een onderzoeksagenda.